آموزشهای حین بستری 

در این قسمت از فرآیند بستری آموزشهای حین بستری در بیمارستان براساس نیاز آموزشی به بیمار . همراهان ارائه میگردد .

  آموزشهایی در زمینه های اعمال جراحی مختلف (گرافت ، دبریدمان ، ، فلپ ،قطع عضو ،تیشو اکسپاندر ، رینو پلاستی ، زد پلاستی ) مراقبتهای قبل و بعد از عمل جراحی و نحوه مراقبت از بیمار ، انواع سوختگی ( سوختگی حرارتی ،آفتاب سوختگی ، الکتریکی ، شیمیایی ، استنشاقی ) ،رژیم های غذایی مختلف  (پرپروتئین و پرکالری ، بیماران سرطانی ، پر فیبر ، کم نمک ، پر پتاسیم ،اورمیک )، تزریق خون و فراورده های آن ، روشهای تشخیصی درمانی ،فیزیوتراپی و حرکت درمانی در اندامها تنه ، صورت و گردن ،روند درمان و آموزشهای بهداشتی در زمینه های مدیریت استرس ، بهداشت دست و... به بیمار و همراه ارائه می گردد.