آموزشهای بدو ورود

 در این بخش با فرآیند بستری بیماران آشنا شده وبراساس نیاز این آموزشها به بیمار و همراهان ارائه میگردد . آموزشهایی در زمینه های :فیزیک بخش، مسئول بخش ، نحوه استفاده از زنگ اخبار ، اصول ایمنی ، منشور حقوقی بیمار ، پوشش مصوب پرسنل و شرح وظایف آنها ، قوانین و مقررات بیمارستان و بخش ، معرفی بیمارستان و بخشها و خدمات ارائه شده در آنها ،نوع بیمارستان ،پوشش های بیمه ای ،نحوه دسترسی به پزشکان و...به بیمار و همراه ارائه می گردد. 

 

   دانلود : پمفلت_راهنمای_مراجعین_____.pdf           حجم فایل 285 KB
   دانلود : کتابچه_حقوق_گیرندگان_خدمت_.pdf           حجم فایل 346 KB
   دانلود : قوانین_و_مقررات_بخش_وبیمارستان_.pdf           حجم فایل 51 KB
   دانلود : پمفلت_منشور_حقوقی_بیمار_____.pdf           حجم فایل 204 KB
   دانلود : پمفلت_پوشش_مصوب_پرسنل_با_شرح_وظایف_آنها.pdf           حجم فایل 183 KB