نحوه مراجعه جهت عمل جراحی به بیمارستان در بیماران سرپایی