رضا  ناصرخاكي

كارشناس مسئول واحد مدارك پزشكي

 

مدرك تحصيلي : كارشناس مدارك پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي ايران

 

پرسنل واحد مدارک پزشکی :

·         خانم اکرم كرمانشاهي                                                          کارشناس مدارک پزشکی

·         خانم میترا مختاري                                                               کارشناس مدارک پزشکی                                                 

·         خانم مریم لطفي                                                                 کارشناس کد گذاری

·         خانم سمیه متفكر                                                                 کارشناس پذیرش

·         خانم آنیتا ديرغذريان                                                            کارشناس آمار

·         خانم شبنم اصغري                                                               کارشناس پذیرش

·         خانم اعظم شعباني                                                               متصدی پذیرش

·         خانم وحیده فرماني                                                              متصدی پذیرش   

·         آْقاي مهدی ريحاني                                                             متصدی پذیرش

 

 

 

معرفي واحد مدارك پزشكي بيمارستان شهيد مطهري

اين واحد همزمان با افتتاح بيمارستان در سال 1352شروع به فعاليت نموده است و نتيجه زحمات همكاراني كه از ابتداي كار بيمارستان تا كنون در اين واحد به خدمت مشغول بوده اند منجر به داشتن بيش از يكصد هزار پرونده باليني بستري در اين مركز شده است. لازم به يادآوري است كه پس از تعطيل شدن بيمارستان توحيددر سال 1383 تمام پرونده هاي بستري آن مركز از سال 1361 تا 1383 به اين مركز انتقال يافته است. اين واحد مشتمل بر پذيرش اورژانس، پذيرش درمانگاه، بايگاني، آمار، كدگذاري و رفع نواقص و پاسخگويي به مكاتبات مي باشد .

 

شماره تماس بيمارستان  :  6-88770031  

مدارك پزشكي :             داخلي 331 و 332                         ساعت كاري   روزهاي اداري 8-13

پذيرش ترميمي :            داخلي  232                                  ساعت كاري   روزهاي اداري 8-13   

پذيرش اورژانس :          داخلي   232 

پذيرش درمانگاه :          داخلي  233 و 249

 

* نحوه گرفتن تصوير برابر اصل مدارك پزشكي

ساعت مراجعه :‌ 8-13 روزهاي اداري

مكان مراجعه :‌ مدارك پزشكي واقع در انتهاي حياط بيمارستان

شماره تماس : 6-88770031    داخلي 331 و 332

 

جهت پاسخگويي مراکز قانونی (پزشکی قانونی و نظام پزشکی و کلانتری  و ....)، بیمه ها ، سایر سازمانها:

·         ارسال نامه کتبی از طریق پست یا از طریق حامل نامه مبنی بر درخواست مدارک بیمار

·         دستور مدیریت  به مسئول مدارک پزشکی مبنی بر انجام کار

·         ارجاع نامه توسط  مسئول مدارک پزشکی به کارشناس مدارک پزشکی

·     درصورتی که بیمار بستري است توسط کارشناس مدارک پزشکی با مسئول بخش هماهنگ شده پرونده بیمار از بخش دریافت می شود.

 

·         در صورتی که بیمار مرخص شده است توسط کارشناس مدارک پزشکی پرونده بیمار از بایگانی بازیابی می شود.

·     اوراق مورد نظر توسط کارشناس مدارک پزشکی از پرونده بیمار جدا شده و با اخذ کارت شناسایی معتبر جهت تهیه تصویر (کپی)، تحویل آورنده نامه می شود.

·         اوراق کپی شده توسط کارشناس مدارک پزشکی برابر اصل می شود.

·         تهیه پیش نویس نامه جهت امضا مدیریت بیمارستان توسط مسئول مدارک پزشکی

·         امضاء مدیریت بیمارستان

·         اخذ پرینت از نامه امضا شده توسط کارشناس مدارک پزشکی

·     الصاق نامه روی مدارک برابر اصل شده و در پاکت دربسته و ممهور قرار دادن آنها توسط کارشناس مدارک پزشکی و اخذ امضاء از آورنده نامه و تحویل پاکت به آورنده نامه

 

 

 

در موارد مراجعه شخصی بیمار یا ولی قانونی  بدون نامه رسمي:

·         مراجعه بیمار یا ولی قانونی وی به مدارک پزشکی و تكميل درخواست مدارک

·     اوراق مورد نياز توسط کارشناس مدارک پزشکی از پرونده بیمار جدا و با اخذ کارت شناسایی معتبر جهت      تهیه تصویر (کپی) تحویل بیمار یا ولی قانونی وی می شود.      

·         تصاوير اوراق توسط کارشناس مدارک پزشکی برابر اصل می شود.

·         به افراد غير مجاز به هیچ عنوان تصاوير مدارك پزشكي ارائه نمی شود.

 

 

 

نحوه گرفتن  نظريه از پزشكان:

1- مراجعه بيمار همراه با نامه درخواست نظريه در روز و ساعت درمانگاه پزشك معالج

2- اخذ نظريه از پزشك معالج

3- مراجعه به واحد مدارك پزشكي جهت تكميل كار

 

نكات  مهم در پذيرش بيمارا ن :

·         وجود دفترچه بيمه در هنگام پذيرش بيماران بيمه اي الزامي است، در غير اينصورت بصورت آزاد پذيرش خواهيد شد.

·         وجود پدر يا جد پدري در هنگام تشكيل پرونده بستري اجباري است .

·         در صورت فوت يا نبودن پدر و يا طلاق پدر و مادر، ‌در بيماران زير 18 سال گواهي حضانت  فرد قيم الزامي است.

 

نحوه پذيرش بيماران حاد سوختگي سرپايي:

1-  مراجعه بيمار سوخته  به واحد پذيرش و تشكيل پرونده سرپايي

2- گرفتن رضايت درمان از بيمار (بالاي 18 سال) و از ولي قانوني وي (زير 18 سال)

3-  ويزيت توسط پزشك اورژانس

4- انجام پانسمان در صورت لزوم

5- مراجعه بيمار به صندوق

6- ترخيص بيمار

 

نحوه پذيرش بيماران حاد سوختگي بستري  :

1-  مراجعه همراه يا  بيمار سوخته  به واحد پذيرش و تشكيل پرونده سرپايي اورژانس

2- گرفتن رضايت درمان از بيمار (بالاي 18 سال) و از ولي قانوني وي (زير 18 سال)

3-  ويزيت توسط پزشك اورژانس

4- دستور بستري  توسط پزشك اورژانس

5- مراجعه همراه بيمار به واحد پذيرش و تشكيل پرونده بستري جهت بيمار 

6- گرفتن رضايت درمان و جراحي از بيمار (بالاي 18 سال)  و از ولي قانوني وي (زير 18 سال)

7- ارجاع بيمار به بخش بستري

8- انجام درمان بيمار

9- ترخيص بيمار

 

نحوه  پذيرش بيماران ترميمي جهت ويزيت :

 

1- مراجعه بيمار به واحد پذيرش و تشكيل پرونده درمانگاه

2- مراجعه بيمار با پرونده به منشي درمانگاه و اخذ هزينه ويزيت

3- ويزيت توسط پزشك معالج

4- در صورتي كه بيمار نيازمند عمل ترميمي باشد دستور لازم توسط پزشك معالج نوشته مي شود.

5- بيمار با دستور بستري به واحد پذيرش ترميمي مراجعه مي نمايد.

6- مسئول پذيرش بر اساس دفتر نوبت دهي اولين زمان ممكن را به بيمار اختصاص داده و فرم مخصوص راهنماي بستري را تكميل مي نمايد.

 

نحوه پذيرش بيماران ترميمي بستري  :

1-  مراجعه  بيمار به واحد پذيرش در روز تعيين شده توسط مسئول پذيرش ترميمي

2- ارجاع بيمار به واحد درآمد و مددكاري جهت تعيين وضعيت بيمه اي بيمار

3- تشكيل پرونده بستري  در پذيرش بستري

2- گرفتن رضايت درمان و جراحي از بيمار (بالاي 18 سال)  و از ولي قانوني وي (زير 18 سال)

3- ارجاع بيمار به بخش بستري

4- انجام درمان بيمار

5- ترخيص بيمار

 

فایل آموزشی واحد مدارک پزشکی 

 

   دانلود : آموزش_مدارک_پزشکی_.pdf           حجم فایل 545 KB