ليست برنامه آموزشي مرکز آموزشی درمانی شهيدمطهري شهریور95

 

روز

تاریخ

گرداننده

موضوع

مکان

گروه هدف آموزشی

دوشنبه

1/6/95

 دکتر ده مرده ئی

 کلاس توجیهی( رئیس مرکز)

کتابخانه

کلیه فراگیران جدید

دوشنبه

1/6/95

دکتر سید حمید صالحی

 کلاس توجیهی(رئیس بخش سوختگی )

کتابخانه

دستیاران تخصصی

دوشنبه

1/6/95

دکتر جعفریان

کلاس توجیهی( اخلاق پزشکی)

کتابخانه

کلیه فراگیران جدید

دوشنبه

1/6/95

 دکتر رهام

کلاس توجیهی (کنترل عفونت)

کتابخانه

کلیه فراگیران جدید

سه شنبه

2/6/95

 دکتر سید حمید صالحی

گزارش صبحگاهی

کتابخانه

کلیه فراگیران

چهارشنبه

3/6/95

دکتر موسوی مجد

گزارش صبحگاهی

کتابخانه

کلیه فراگیران

شنبه

6/6/95

 دکترجعفریان

ژورنال کلاب

کتابخانه

فراگیران+اساتید

یکشنبه

7/6/95

 دکتر کریمی

گزارش صبحگاهی

کتابخانه

کلیه فراگیران

دوشنبه

8/6/95

 دکتر رهام

گزارش صبحگاهی

کتابخانه

کلیه فراگیران

سه شنبه

9/6/95

دکتر موسوی مجد

گراند راند

بخشها

فراگیران+اساتید

سه شنبه

9/6/95

   دکتر ثبوتی

Case report

بخش اطفال

کلیه فراگیران

 چهارشنبه

10/6/95

مرکزآموزشی شهید مطهری و مرکز تحقیقات سوختگی

کارگاه ovid

کتابخانه

 اساتید وپژوهشگران سوختگی این مرکز

شنبه

13/6/95

دکتر وقر دوست

گزارش صبحگاهی

کتابخانه

کلیه فراگیران

یکشنبه

14/6/95

 دکتر مومنی

گزارش صبحگاهی

کتابخانه

کلیه فراگیران

دوشنبه

15/6/95

 دکتر سید حمید صالحی

گزارش صبحگاهی

کتابخانه

کلیه فراگیران

سه شنبه

16/6/95

دکتر جعفریان

کلاس توجیهی( اخلاق پزشکی)

کتابخانه

اینترنهای جدید

سه شنبه

16/6/95

دکتر سید حمید صالحی

 کلاس توجیهی(رئیس بخش سوختگی )

کتابخانه

کلیه فراگیران جدید

سه شنبه

16/6/95

 دکتر رهام

کلاس توجیهی (کنترل عفونت)

کتابخانه

اینترنهای جدید

چهارشنبه

17/6/95

دکتر رهام

گزارش صبحگاهی

کتابخانه

کلیه فراگیران

شنبه

20/6/95

دکتر موسوی مجد

ژورنال کلاب 

کتابخانه

فراگیران+اساتید

یکشنبه

21/6/95

 دکتر کریمی

گزارش صبحگاهی

کتابخانه

کلیه فراگیران

دوشنبه

22/6/95

تعطیل رسمی

سه شنبه

23/6/95

 دکتر مومنی

گزارش صبحگاهی

کتابخانه

کلیه فراگیران

چهارشنبه

24/6/95

دکتر رهام

گزارش صبحگاهی

کتابخانه

کلیه فراگیران

شنبه

27/6/95

دکتر مومنی

ژورنال کلاب 

کتابخانه

فراگیران+اساتید

یکشنبه

28/6/95

 دکتر کریمی

گزارش صبحگاهی

کتابخانه

کلیه فراگیران

یکشنبه

28/6/95

   دکتر ثبوتی

Case report

بخش اطفال

کلیه فراگیران

دوشنبه

29/6/95

دکتر رهام

گزارش صبحگاهی

کتابخانه

کلیه فراگیران

سه شنبه

30/6/95

تعطیل رسمی

چهارشنبه

31/6/95

 دکتر سید حمید صالحی

گزارش صبحگاهی

کتابخانه

کلیه فراگیران

             

در صورت هرگونه مغایرتی اطلاع رسانی خواهد شد