اسامی ومشخصات اعضای هیات علمی

مرکز آموزشی درمانی  شهید مطهری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

پست الکترونیکی

رتبه علمی

1

دکتر مصطفی ده مرده ئی

جراح پلاستیک و ترمیمی

فوق تخصص

m.dahmardehei@gmail.com

استادیار

2

دکتر بهنام ثبوتی

عفونی اطفال

فوق تخصص

behnamsobouti@gmail.com

دانشیار

3

دکتر سیدحمید صالحی

جراحی عمومی

متخصص

Salehi.sh@iums.ac.ir

دانشیار

4

دکتر علی اکبر جعفریان

بیهوشی

متخصص

Jafarian.ak.@iums.ac.ir

استادیار

5

دکتر رضا صالحی

بیهوشی

متخصص

Rsalehi45@yahoo.com

استادیار

6

دکتر آزاده امامی

بیهوشی

متخصص

Emami.a@iums.ac.ir

استادیار

7

دکتر غلامرضا موسوی مجد

جراح پلاستیک و ترمیمی

فوق تخصص

majdplastic@yahoo.com

استادیار

8

دکتر حمید کریمی

جراح پلاستیک و ترمیمی

فوق تخصص

Hamidkarimi1381@yahoo.com

استاد

9

دکتر کامران آقاخانی

پزشکی قانونی

متخصص

Kamranaghakhani@gmail.com

استاد

10

دکتر علی اکبر عمرانی

ارتوپدی

متخصص

aaemrani@yahoo.com

استادیار

11

دکتر رضاوقردوست

جراحی پلاستیک و ترمیمی

فوق تخصص

Vaghardoost.r@iums.ac.ir

استادیار

12

دکتر سیامک فرخ فرقانی

جراحی پلاستیک و ترمیمی

فوق تخصص

Farokhforghani.s@iums.ac.ir

استادیار

13

دکتر یوسف شفائی

جراحی پلاستیک و ترمیمی

فوق تخصص

Dr.yousefshafaei@gmail.com

استادیار

14

دکتر مریم رهام

عفونی

متخصص

Roham.m@iums.ac.ir

استادیار

15

دکتر مهنوش مومنی

جراحی عمومی

متخصص

Mah_momeni@yahoo.com

استادیار

16

دکتر نسیم نیکوبخت

بیهوشی

متخصص

nnikobakht@yahoo.com

استادیار