برنامه برگزاري جلسات كارگروه آموزش و يادگيري در سال 1395

 

 

ماه

تاريخ

ساعت

بهار

فروردين

 

11 الي 12

ارديبهشت

19/2/95

11 الي 12

خرداد

23/3/95

11 الي 12

تابستان

تير

20/4/95

11 الي 12

مرداد

24/5/95

11 الي 12

شهريور

14/6/95

11 الي 12

پاييز

مهر

25/7/95

11 الي 12

آبان

23/8/95

11 الي 12

آذر

21/9/95

11 الي 12

زمستان

دي

19/10/95

11 الي 12

بهمن

24/11/95

11 الي 12

اسفند

15/12/95

11 الي 12

 

 

 

 

 

 

 

 

دبير آموزش : معصومه ابراهيمي   

 

سوپروايزرآموزش: بيتا كامرانفر

 

دانشگاه علوم پزشکی ایران
مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
تقویم آموزشی شش ماهه  اول  بیمارستان شهید مطهری سال 95
ردیف  عنوان دوره  رسته شغلی نوع دوره  ساعت دوره  نحوه اجرا  محل برگزاری  تاریخ شروع  تاریخ پایان دبیر جلسه 
1 كنترل عفونت  تمامي رده ها  شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/1/26 همانروز خ زايدلي
2 مدیریت خطر و ایمنی بیمار-اشنایی با بیمارستانهای دوستدار ایمنی  تمامي رده ها  شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/2/9 همانروز خ ابراهيمي
3 احیای قلبی ریوی مقدماتی تمامي رده ها  شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/2/13 همانروز آ- صادقی
4 ایجادآرشیو فنی و روشهای بایگانی اسناد مدارک پزشکی  شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/2/22 همانروز آقاي خاكي
5 فناوری اطلاعات  IT شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/2/23 همانروز اقای پوررعدی
6 مديريت پسماند هاي بيمارستاني تمامي رده ها  شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/2/30 همانروز رضوانجو
7 کدگذاری ICD 10 مدارک پزشکی  شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/3/5 همانروز اقای خاکی
8 ثبت اسناد و آمار در اورژانس مدارک پزشکی  شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/3/11 همانروز اقای خاکی
9 مراقبت سوختگي (1) كادر پرستاري و مامايي شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/3/6 همانروز کامرانفر
10 احیای قلبی ریوی پیشرفته  كادر پرستاري و مامايي شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/3/20 همانروز اندی
11 اطفاء‌حريق  تمامي رده ها  عمومی 6 حضوري سالن كنفرانس 95/3/23 همانروز كامرانفر
12 آموزش کار با ونتیلاتور كادر پرستاري و مامايي شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/3/25 همانروز خ فاطمه  دلفاني
13 گزارش دهی عوارض ناخواسته دارویی كادر پرستاري و مامايي شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/3/27 همانروز خ زهرا دلفاني 
14 آشنایی با ضوابط تهیه و تدوین آمارهای دوره ای  مدارک پزشکی  شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/4/2 همانروز خ زايدلي
15 مراقبت پرستاری از بیمار تحت ونتیلاتور كادر پرستاري و مامايي شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/4/10 همانروز خ اندي
16 استريليزاسيون تمامي رده ها  شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/4/31 همانروز خ جهانگیری
17 مهارت پرستاری در پیشگیری و مراقبت از زخم و زخم بستر رسته بهداشتي درماني  شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/5/7 همانروز خ اندی
18 پيشگيري از عوامل خطر در سرطان تمامي رده ها  شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/5/14 همانروز خ نامني
19 درآمدها و انواع آن  حسابداری شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/5/28 همانروز خ وزیری
20 مراقبت پرستاری از بیمار سوخته (پایگاه ) كادر پرستاري و مامايي شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/6/1  95/6/10 كامرانفر
21 هموویژولانس پرستاری -آزمایشگاه   شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/6/18 همانروز ا -حاجيان
22 پیشگیری از پوکی استخوان تمامي رده ها  شغلي 6 حضوري سالن كنفرانس 95/6/25 همانروز خ زایدلی
سوپروایزر آموزشی :کامرانفر

 

 

 

   دانلود : اورزانس_های_رفتاری.pdf           حجم فایل 380 KB
   دانلود : کتابچه_سوختگی.pdf           حجم فایل 201 KB
   دانلود : جزوه_آموزشی_جهت_نمایندگان_آمو.pdf           حجم فایل 204 KB