روسای بخشهای آموزش بالینی

 

دکتر بهنام ثبوتی

فوق تخصص اطفال

معاون آموزشی مرکز+ رئیس بخش اطفال

عفونی اطفال

دکتر  سید حمید صالحی

متخصص

( رئیس بخشهای سوختگی حاد )

جراحی عمومی

سید غلامرضاموسوی مجد

فوق تخصص

رئیس بخش ترمیمی

جراحی پلاستیک وترمیمی

دکتر یوسف شفایی خانقاه

فوق تخصص

مسئول واحد توسعه آموزش بالینی

جراح پلاستیک،ترمیمی،سوختگی

دکتر علی اکبر جعفریان

متخصص

رئیس اتاق عمل

بیهوشی

دکتر آزاده امامی 

رئیس بخش ICU متخصص بیهوشی

دکتر رضا صالحی

متخصص

رئیس بخش اورژانس

فلوشیپ طب اورژانس+ بیهوشی

 

   

 

شرح وظايف روساي بخشهاي باليني

دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران

الف- كليات

1.      بخش باليني: عبارت از يك واحد بيمارستاني است كه به نام يكي از رشته هاي تخصصي باليني و در رابطه با قالبيت هاي آن رشته تشكيل شده است. تعداد اعضاء هيئت علمي هر بخش حداقل 3 نفر بوده كه يكي از اين افراد عهده دار رياست بخش مي باشند.

2.      رئيس بخش توسط رئيس بيمارستان و مدير گروه مربوطه پيشنهاد شده و توسط رئيس دانشكده پزشكي منصوب مي گردد.

3.      رئيس بخش ضمن حضور بعنوان يكي از اعضاي هيئت علمي در بخش و انجام وظايف محوله، مسئول برنامه ريزي و نظارت بر حسن انجام امور آموزشي، پژوهشي درماني و اجرائي بخش نيز مي باشد كه ذيلا به تفصيل بيان مي گردد.

4.      افراد آموزش گيرنده بطور عام به كليه افرادي كه جهت دريافت آموزش در بخش حضور دارند.

(كارآموز، كارورز، دستيار تخصصي فوق تخصصي و فلوشيپ) اطلاق مي گردد .

 

ب) وظايف آموزشي

1. لازم است در شوراي بخش پس از مشورت كافي رئيس بخش سهم فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، درماني و اجرائي هر يك از اعضاي هيئت علمي بخش را معين كند، و در چهارچوب آن برنامه مناسب تدوين و به هريك از اعضا اعلام نمايد.

2. در بدو ورود كليه افراد آموزش گيرنده به بخش، رئيس بخش يا نماينده وي با برگزاري جلسه توجيهي مناسب ايشان را با نحوه آموزش و مقررات بخش آشنا مي نمايد.

3. طراحي الگو وروند مناسب آموزشي براي هريك از گروههاي آموزش گيرنده به نحوي كه سبب حضور فعال تمام افراد در فعاليت هاي بخش گردد از ديگر وظايف آموزشي رئيس بخش مي باشد.

4. در برنامه ريزي آموزش دانشجويان (در بخشهاي باليني كه دانشجو دارند) نكات زير لحاظ گردد:

برنامه آموزشي دانشجويان از ساعت 30/7 صبح تا 1 بعد از ظهر به نحوي طراحي گردد كه در تمامي ساعات حضور در بخش دانشجو در حال فراگيري علم و يا كسب مهارت هاي پزشكي بوده و حتي الامكان اين فراگيري برايش ملموس باشد.

 

اساتيد حداقل 3 روز در هفته برنامه آموزشي باليني مخصوص دانشجويان (بدون حضور دستياران تخصصي وفوق تخصصي) داشته و حداقل يك روز در هفته نيز (بخصوص صبحها) دستيار سال آخر يا دستيار فوق تخصص عهده دار آموزش باليني دانشجويان باشد. و در مجموع با سپردن قسمتي از آموزش دانشجويان به دستياران نمره ماهيانه هر دانشجو را به ارزشيابي دستيار مسئول وي اختصاص دهند. (حتي الامكان دانشجويان در گروههاي كوچكتر بين دستياران بخش تقسيم شوند).

برنامه مناسب جهت فراگيري مهارت هاي پزشكي را طراحي كرده و در حسن اجراي آنها همكاري و نظارت نموده و در صورت نياز، از همكاري دفتر آموزش مهارتهاي پزشكي در دانشكده پزشكي  دستياران و حتي گروه پرستاري استفاده گردد .

5- با توجه به اينكه زمان حضور كليه دستياران تخصصي و فوق تخصصي در بخشها همه روزه از ساعت 30/7 صبح تا 5 بعد از ظهر مي باشد طراحي و تدوين روند فعاليت و برنامه آموزشي جامع براي تمامي ساعات حضور اين عزيزان الزامي است.

6- در كليه بخشهاي داخلي(داخلي: نرولوژي ، كودكان و...) و جراحي( جراحي عمومي : ارولوژي ، ارتوپدي و زنان و....) برنامه مدون راندهاي آموزشي تهيه شده و حداقل روزانه بمدت 2 ساعت اين برنامه هاي اجرا گردد.

7- براي هر هفته حداقل يك برنامه ژورنال كلاب با در نظر گرفتن تمامي جوانب، طراحي و اجرا گردد.

8- قبل از شروع هر ماه، برنامه كنفرانسهاي درون بخشي و بيمارستاني براي اساتيد و دستياران را مشخص نموده و جهت اطلاع به كليه دانشجويان، دستياران و اساتيد به آموزش بيمارستان اعلام نمايد.

9- همكاري لازم جهت اجراي برنامه هاي آموزشي با ساير بخشها و گروهها را بعمل آورد.

ج- وظايف پژوهشي

1- امور پژوهشي را با همكاري ساير اساتيد طراحي نموده و در قالب طرحهاي پژوهشي يا فعاليتهاي پژوهشي ديگر به دانشكده پزشكي ارائه نمايد.

2- هدايت امور پژوهشي و نظارت بر حسن انجام آنرا عهده دار گردد.

3- هماهنگي و همكاري هاي لازم با ساير بخشها و گروهها را جهت اجراي طرحهاي پژوهشي بعمل آورد.

4- برنامه كلي در جهت استفاده هر چه بيشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش خود طراحي نمايد.

5- امكانات لازم  در جهت انجام امور پژوهشي را از طريق رئيس بيمارستان و دانشكده پزشكي درخواست و ضمن در جريان گذاشتن دانشكده آنرا پي گيري نمايد.

6- در صورت نياز پروتكل هاي خاص جهت انجام اقدامات تشخيصي و درماني را با كمك ساير اساتيد تهيه و آنها را به روز نمايند.

د- وظايف اجرايي و درماني:

1- در طول هر هفته يا حداقل يكبار در ماه جلسه شوراي بخش كه اعضاي آن شامل رئيس بخش و تمامي اعضاي هيئت علمي مي باشد را تشكيل داده و در اين شورا كليه مسائل آموزشي، پژوهشي و .... را مطرح نموده و راهكارهاي لازم طراحي گردد. نياز به نيروهاي مختلف آموزشي، درماني و خدماتي تعيين و توسط رئيس بخش به بيمارستان و دانشكده پزشكي پيشنهاد شده و پي گيريهاي لازم بعمل آيد.

2- نياز به تجهيزات مواد مختلف داروها و .... توسط رئيس  بخش به رياست بيمارستان اعلام و در اين خصوص پي گيري هاي لازم بعمل آيد.

3- رئيس بخش يكي از اعضاي شوراي آموزشي بيمارستان مي باشد كه كليه نظرات آموزشي بخش خود را مي تواند در اين شورا مطرح نمايد.

4- با در نظر گرفتن ضوابط بخش، هر يك از ااعضاي هيئت علمي را بعنوان مسئول آموزش دانشجويان، كارورزان و دستياران و.... نيز مسئول امور پژوهشي و مسئول امتحانات منصوب نمايد.

5- در بخشهايي كه فعاليت درمانگاهي هم دارند رئيس بخش ضمن تعيين يكي از اعضاي هيئت علمي بعنوان سرپرست درمانگاه و صدور ابلاغ براي وي، برنامه دقيق فعاليتهاي درمانگاهي و ساعات حضور اساتيد در درمانگاه را به تفكيك و بصورت دوره اي (ماهانه يا ساليانه) به رئيس بيمارستان اعلام نمايد.

6- برنامه فعاليت و حضور هر يك از اساتيد و دستياران در قسمتهاي مختلف بخش (نظير اطاق عمل، درمانگاه و...) را مشخص نمايد.

7- حداقل يكهفته قبل از پايان هر ماه برنامه آنكالي اعضاي هيئت علمي را تعيين و به رئيس بيمارستان اعلام نموده و بر حسن اجراي آن و نحوه ارتباط و حضور اساتيد، نظارت دقيق داشته باشد.

8- ضمن هماهنگي بامعاونت آموزشي بيمارستان، برنامه كشيكهاي دستياران تخصصي و   فوق تخصصي را اعلام نمايد.

9- رئيس بخش عهده دار هماهنگي در انجام كليه امور مربوط به مرخصي ها، سافرتهاي علمي، حضور در كنفرانسهاي علمي و .... مي باشد به نحوي كه اختلالي در روند فعاليتهاي بخش ايجاد نگردد.

10- در تمامي بخشهاي جراحي و داخلي، رئيس بخش ضمن نظارت بر نحوه تكميل و صحت اطلاعات پرونده هاي بيماران( جهت استفاده هاي آموزشي، پژوهشي و درماني) نحوه تدوين خلاصه پرونده ها

 

را مشخص نموده تا پس از تهيه تايپ شده و با امضاي دستيار مربوطه و يكي از اعضاي هيئت علمي بخش صادر گردد.

11- مسئوليت تدوين و نظارت بر حسن اجراي ساير برنامه هاي بخش نظير: بحث در خصوص بيماران فوت شده،تصميم گيري در مورد بيماران خاص نظير بيماران مرگ مغزي، End stage و .... با رئيس بخش است كه با هماهنگي ساير اعضاي هيئت علمي تصميم گيريهاي لازم به عمل خواهد آمد.

12- نحوه انجام مشاركت و سرويس دهي هاي لازم براي ساير بخشها و گروهها را مشخص و بر روند اجراي آن نظارت نمايند.

ه - امور مربوط به ارزشيابي

1- در پايان دوره حضور دانشجويان در بخش و نيز حداقل براي هر دو ماه حضور هر دستيار تخصصي و فوق تخصصي، براي ايشان از جميع جهات ارزشيابي به عمل آيد كه اين امر مي تواند  شامل امتحان نظري  و باليني، ارزيابي نحوه بر خورد به بيماران و مراجعين  و رعايت اصول اخلاق پزشكي و زمان حضور در بخش باشد كه نهايتا براي دانشجويان تحت قالب نمره اي حداكثر طرف مدت 10 روز پس از اتمام دوره به دانشكده اعلام گردد.

2- در پايان هر دوره حضور افراد آموزش گيرنده در بخش، فرمهاي ارزشيابي از پيش تدوين شده براي بخش و هر يك از اعضا هيئت علمي توسط اين افراد تكميل شده و رئيس بخش يك نسخه از نتيجه نهايي آنرا به دانشكده پزشكي ارسال نمايد.

3- براي هريك از اعضاء هيئت علمي يك پرونده آموزشي و پژوهشي تهيه نموده و فعاليتهاي ايشان رادر اين زمينه به همراه گزارش عملكرد ماهيانه از هر يك از اعضاي هيئت علمي در پرونده مذكور نگهداري نمايد.

4- در صورت مشاهده اخلال و كم كاري در اجراي برنامه ها كه از طرف شخص يا اشخاص صورت پذيرد مراتب را به رئيس بيمارستان و يا دانشكده پزشكي جهت اقدامات قانوني اعلام نمايد. ضمنا پيشنهاد تشويق، تذكريا توبيخ لازم را جهت اعضاي هيئت علمي، دانشجويان و دستياران به مسئولين اعلام نمايد.

5- در مورد ترفيع سالانه اعضاي هيات علمي بخش، در قالب فرمهاي ترفيع نظر خود را به كميته ترفيعات دانشكده ارسال نمايد.

6- ثبت فعاليت هاي اعضاي هيئت علمي در سيستم سعاد را پيگيري نمايد و پس از ثبت آنها توسط عضو هيئت علمي، فعاليت ها را بررسي و در صورت صحت تاييد كند و در غير اين صورت براي اصلاح به عضو هيئت علمي باز گرداند.