برنامه آموزشي تئوری اینترنها ورزيدنتهای نیمه  اول شهریور 95

تاريخ

گرداننده

موضوع درس

دوشنبه

1/6/95

دکتر ده مرده ئی

وضعیت بیماران سوخته در مراکز سوختگی

دوشنبه

1/6/95

آقای خاکی  وخانم لطفی

اصول تکمیل  مدارک پزشکی

دوشنبه

1/6/95

دکتر سید حمید صالحی

کلاس توجیهی

دوشنبه

1/6/95

دکتر جعفریان

اخلاق پزشکی در آموزش بالینی

دوشنبه

1/6/95

دکتررهام

کنترل عفونت در سوختگی( کلاس توجیهی)+

دوشنبه

1/6/95

خانم مشیری

خطا های پزشکی وایمنی فراگیران وبیماران

دوشنبه

1/6/95

رجبی

برنامه های آموزشی

سه شنبه

2/6/95

دکتررهام

تشخیص عفونت زخم در بزرگسالان

مقابله با عفونت های سوختگی

چهارشنبه

3/6/95

دکتر امراللهی

تنظیم آب والکترولیت در بیماران سوخته  11-   10:30

چهارشنبه

3/6/95

دکتر امراللهی

اصول مایع درمانی در بیماران سوخته      11:30 -   11

چهارشنبه

3/6/95

دکتر موسوی مجد

کلیات سوختگی وترمیم زخم

چهارشنبه

3/6/95

دکتر فرقانی

سوختگی الکتریکی  و( اشاروتومی ،فاشیوتومی) در بیماران سوخته

شنبه

6/6/95

دکتر امامی

مدیریت و کنترل راه هوایی

یکشنبه

7/6/95

آقای معصومی

فیزوتراپی در سوختگی

دوشنبه

8/6/95

دکتر وقردوست

انواع سوختگی +

سه شنبه

9/6/95

دکتر ثبوتی

سوختگی درکودکان+ Management

آنتی بیوتیک تراپی در کودکان سوخته

سه شنبه

9/6/95

دکتر عمرانی

Management

شکستگیهای به همراه سوختگی

چهارشنبه

10/6/95

مرکزآموزشی شهید مطهری و مرکز تحقیقات سوختگی

ovid کارگاه

چهارشنبه

10/6/95

دکتر رضا صالحی

کنترل درد در سوختگی

شنبه

13/6/95

دکتر وقردوست

برخورد اولیه با بیماران سوخته+

یکشنبه

14/6/95

دکتر مومنی

پانسمان های زخم سوختگی و پوششهای بیولوژیک و بیوسنتتیک

یکشنبه

14/6/95

دکتر رهام

امتحان (کتبی) اینترنها ی نیمه اول  شهریور95

دوشنبه

15/6/95

دکترسید حمید صالحی

Early Excsion and Grafting

جهت دستیاران جراحی عمومی

قابل توجه  اینترنها ودستیاران محترم   :

کارگاه تشخیص عفونت زخم از( شنبه لغایت چهار شنبه) هر هفته دراطاق پانسمان ها برقرار می باشد