برنامه هفتگی اتاق عمل و درمانگاه جراحان عمومی و فوق تخصص پلاستیک،ترمیمی و سوختگی

 

مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری  95/10/1

 

 

ایام هفته

 

اتاق عمل جراحان عمومی

 

اتاق عمل جراحان فوق تخصص پلاستیک و ترمیمی و سوختگی

درمانگاه

درمانگاه  بعد از ظهر

( کلینیک ویژه)

 

جراح عمومی

جراح

 فوق تخصص

 

 

 

شنبه

دکتر موسوی( از 12 به بعد )

دکتر سید حمید صالحی

دکتر هومند+دکتر مومنی

دکتر ده مرده ئی

 

دکتر ترابی

دکتر موسوی   مجد

دکتر ده مرده ئی

 ( جراح فوق تخصص)

 

 

یکشنبه

دکتر سید حمید صالحی

دکتر وقر دوست حاد

دکتر ترابی 

دکتر کریمی

 

دکتر هومند

--------

 

دکتر ترابی

متخصص جراحی عمومی

 

دوشنبه

دکتر موسوی دکتر ترابی

دکتر هومند - دکتر مومنی (از12 به بعد) - دکتر ده مرده ئی 

 

 دکتر موسوی مجد

 

دکتر مومنی 

دکتر وقر دو ست

دکتر موسوی   مجد

( جراح فوق تخصص)

 

 

سه شنبه

دکتر وقردوست

 دکتر عمرانی 

 دکتر ده مرده ئی

دکتر مومنی 

 دکتر فرقانی

دکتر کریمی( از 12 به بعد)

 

دکترسید حمید صالحی

دکتر کریمی

دکتر فرقانی15-12

( جراح فوق تخصص)

دکتر وقر دو ست18-15

( جراح فوق تخصص)

 

چهارشنبه

دکتر هومند + دکتر عمرانی

دکتر سید حمید صالحی

دکتر ده مرده ئی ( حاد 2بیمار)

دکتر ترابی

دکتر موسوی مجد

دکتر وقردوست

دکتر ده مرده ئی

دکتر ده مرده ئی

دکتر ده مرده ئی

 ( جراح فوق تخصص)

 

 

 

 جهارشنبه ها دکتر فرقانی

 مرکز تحقیقات سوختگی

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 دکتر حسن زاده

( جراح فوق تخصص)

  (یک هفته  در میان)

دکتر موسوی +

دکتر ترابی

 

دکتر حسن زاده

( جراح فوق تخصص)

  (یک هفته  در میان)