برنامه   هفتگی دستیاران  طب اورژانس) 95

روز

8.30-7.30

11-9

13-12

 

 

عنوان برنامه آموزشی

اطاق  پانسمان

درمانگاه وبخش اورژانس

 

کلاس تئوری

شنبه

ژورنال کلاب ،

کنفرانس،

مورتالیتی

 

دکتر رهام

گروه B

بخش اورژانس

گروه A

A+B

یکشنبه

 

گزارش صبحگاهی

دکتر عالی نزاد

گروه A

بخش اورژانس

گروهB

A+B

دوشنبه

 

گزارش صبحگاهی

دکتر رهام

گروه B

بخش اورژانس

گروه A

A+B

سه شنبه

 

گراند راند

دکتر عالی نزاد

گروه A

دکتر سید حمید صالحی

درمانگاه

گروه Aو B

(یک هفته در میان)

A+B

چهار

شنبه

 

گزارش صبحگاهی

 

دکتر رهام

گروه B

بخش اورژانس

گروهB

A+B

 

قابل ذکر است  : حضور کلیه فراگیران پزشکی  در جلسات  آموزشی  (گزارش صبحگاهی ، گراند راند،کنفرانس  ومورتالیتی ) الزامی  می باشد