برنامه هفتگی دستیاران جراحی عمومی در سال 95

روز

7:30-6:30

8.30-7.30

16-8.30

14:30-8:30

 

 برنامه آموزشی

 

برنامه آموزشی

اطاق عمل

درمانگاه و اطاق پانسمان

 

شنبه

گراند کاری

ژورنال کلاب ،

کنفرانس،

مورتالیتی

 

دکتر سید حمید صالحی

 

----------------

-------------

یکشنبه

 

گراند کاری

گزارش صبحگاهی

دکتر سید حمید صالحی

 

-----------

---------------

دوشنبه

 

گراند کاری

گزارش صبحگاهی

 

---

خانم دکتر رهام وخانم دکتر عالی نژاد

اطاق پانسمان

سه شنبه

 

گراند کاری

گراند راند

 

---

 

دکتر سید حمید صالحی

درمانگاه

 

چهار

شنبه

 

گراند کاری

گزارش صبحگاهی

دکتر سید حمید صالحی

 

---------

 

قابل ذکر است  : حضور دستیاران  جراحی عمومی در جلسات  آموزشی  (گزارش صبحگاهی ، گراند راند،کنفرانس  ومورتالیتی  و.....) الزامی  می باشد

  

 

دکتر سیدحمید صالحی

رئیس  بخش های سوختگی حاد مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری