برنامه آموزشی ( رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک ، ترمیمی و سوختگی)و فلوشیپ سوختگی سال95

 

 

حضور کلیه دستیاران جراحی ترمیمی الزامی است

مشاوره ترمیمی

ویزیت بیماران

درمانگاه

 

اتاق عمل

مشاور ترمیمی و ویزیت بیماران ترمیمی

 

 

پنج شنبــــــــــه ها

 

 

شنبه

ژورنال کلاب ،

کنفرانس مورتالیتی

A

B

A+B

C

 

یکشنبه

 

گزارش صبحگاهی

B

B

B+A

C

A

پنج شنبــــــــــه ا ول

 

دوشنبه

 

گزارش صبحگاهی

A

A

A+B

 

C

B

پنج شنبــــــــــه  دوم

 

سه شنبه

 

گراند راند

 

B

B

B+A

C

A

پنج شنبــــــــــه سوم

 

چهارشنبه

گزارش صبحگاهی

 

A

A

A+B

C

B

پنج شنبــــــــــه چهارم

 

حضور دستیار فوق تخصصی جراحی( پلاستیک ،ترمیمی وسوختگی ) و فلوشیپ سوختگی    در راندهای هفتگی ، ژورنال کلاب وجلسات مورتالیتی الزامی است

 

A دکتر نقی پور    B دکتر مهربانی   C دکتر فرهودی

 

دکتر مصطفی ده مرده ئی

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری