دکتر یوسف شفائی خانقاه

استادیار جراحی فوق تخصصی پلاستیک ،ترمیمی و سوختگی 

مسئول واحد توسعه آموزش بالینی 

 

کارشناسان:

سرکار خانم مختاری کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمان 

سمت :  کارشناس توسعه آموزش بالینی 

 

 

سرکار خانم رجبی کارشناس مسئول امور آموزش و دانشجویی 

سمت : کارشناس توسعه آموزش بالینی

 

 

 

شرح وظایف:

 

برنامه‌ريزي آموزشي:

1.       پيگيري تدوين برنامه هاي درسي در سطح گروه‌هاي آموزشي دانشكده 

2.       پيگيري تدوين راهنماي مطالعاتي توسط گروه هاي آموزشي

3.       نيازسنجي آموزشي و تجزيه و تحليل مشكلات آموزشي در سطح دانشكده در موارد ارجاع شده توسط معاون آموزشي دانشكده

4.       همكاري در انجام مداخلات آموزشي براساس اولويت هاي تعيين شده توسط دانشكده و EDC

5.       همكاري در تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه استراتژيك آموزشي دانشگاه و دانشكده

6.       همكاري با گروه هاي آموزشي در زمينه بررسي مشكلات برنامه هاي جاري آموزشي

7.       مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجرای شيوه هاي نوين آموزشي

8.       مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در تدوين Course plan و Lesson plan و راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان

9.       نظارت بر اجرای Course plan وLesson plan

10.   مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها

11.   همکاری با EDC در بررسی انطباق برنامه های درسی با سرفصل های وزارتی

12.   توسعه روش های نوین آموزش و تدریس در  Skill Lab

13.   پیگیری تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشکده با توجه به شرایط و مقتضیات دانشگاه

14.   برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی آموزشي

 

ارزشيابي:

1.       همكاري در انجام ارزشيابي كيفي آموزش سالانه اعضاء هيات علمي براساس سياست‌هاي دانشگاه

2.       ارسال نتايج كلي ارزشيابي اعضاء هيات علمي به EDC بر اساس آيتم هاي آموزشي

3.       بازخورد نتايج ارزشيابي به اعضا و مقايسه سري زماني عملکرد اعضاي هيأت علمي از نظر ارزشيابي

4.       همكاري در انجام ارزشيابي هاي دروني گروه هاي آموزشي با نظارت EDC

5.       همکاري با گروه هاي آموزشي جهت تعيين شاخص ها و استانداردهاي آموزشي و آماده سازي آن‌‌ها جهت رتبه بندي و اعتبار سنجي

6.       ارائه گزارش وضعيت شاخص هاي آموزشي فوق الذكر به رياست دانشكده و EDC

7.       انجام و پیگیری امور مربوط به ارزشیابی اساتید

8.       نظارت و تایید امتیازات آموزشی اعضاء هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء

هدایت، نظارت و انجام ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی ( از دیدگاه دانشجویان، مسئولین، همکاران ، مدیران گروه و خود سنجي

 

 

رسالت و اهداف واحد توسعه آموزش بالینی:

 

 

 

  دفتر توسعه آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری بمنظور ارتقای کیفیت آموزش بالینی در راستای سیاست ها و برنامه های دانشگاه متبوع با ارایه مشاوره درطراحی و اجرای رویکرد های جدید وبه کارگیری وتوسعه روشهای نوین آموزشی باتقویت وبهبودتوان مندی های اعضای هیأت علمی در زمینه برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی (اعم از فراگیران، برنامه و اعضای هیأت علمی)، روش های تدریس و یادگیری، پژوهش در آموزش، و مدیریت تغییر در حیطه آموزش بالینی می پردازد.

  هدف کلی:

  ارتقای کیفیت آموزش بالینی در کلیه سطوح فراگیران دانشکده پزشکی وارتقای فرآیند یاددهی ویاد گیری در آموزش بالینی دانشجویان پزشکی،کارورزان ودستیاران

  اهداف:

  · تبیین ویژگیها واهداف آموزشی مورد انتظار در آموزش بالینی دانشجویان پزشکی،کارورزان ودستیاران

  · بررسی وضعیت فعلی آموزش بالینی وتبیین نقاط قوت وضعف آن

  · ارائه راهکارهای کاربردی به منظور ارتقای کیفیت آموزش بالینی درسطوح مختلف ودرمحیط های بالینی مختلف

  · آشنایی اعضاء هیئت علمی ودانشجویان با روشهای یاددهی ویاد گیری به روز ونوین وکارامد آموزش بالینی

  · آشنایی اعضاء هیئت علمی ودانشجویان با شیوه های ارزشیابی به روز ونوین وکارامد آموزش بالینی ( OSCE-DOPS-Check List -........ )

  · برقراری ارتباط وتبادل اطلاعات وتجارب با مراکز معتبر آموزش بالینی در داخل وخارج کشور

  · ارتقای دانش تخصصی اعضاء هیئت علمی در زمینه آموزش بالینی

  · تهیه کتابهای راهنمای بخش درکلیه سطوح شامل مقررات بخش،آئین نامه آموزشی انضباطی ،برنامه هفتگی بخش واساتید،برنامه دروه های آموزشی وطرح درس،شیوه ارزشیابی و Log Book ومنابع آموزشی

  · بررسی ودادن بازخورد در مورد فعالیت های آموزشی ، طرح درسهای بالینی ،ارزشیابی ها ی برنامه های آموزشی و فرگیران و............به اساتید ومدیران آموزشی

  · تعامل وجلب مشارکت فعال اساتید در ارتقای کیفیت آموزش بالینی

  · برنامه عملیاتی دفتر توسعه آموزش بالینی:

  · برنامه ریزی و ارایه مشاوره به معاون آموزشی و کمیته های آموزشی بیمارستان برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در راستای سیاست ها و برنامه های دانشگاه ، دانشکده پزشکی و بیمارستان

  · ارتقای توان مندی های اعضای هیأت علمی در زمینه برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی (اعم از فراگیران، برنامه و اعضای هیأت علمی)، روش های تدریس و یادگیری، پژوهش در آموزش، و مدیریت تغییر در حیطه آموزش بالینی

  · ارایه مشاوره به کمیته های آموزشی، بخش ها و گروههای بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه های آموزشی، اصلاح روند ارزشیابی آموزشی، به کارگیری روش های جدید آموزشی و یادگیری و هدایت طرح های پژوهش در آموزش در حیطه آموزش بالینی

  · نظارت و ارزشیابی عوامل مؤثر در ارتقاء آموزشی و ارائه بازخورد لازم به معاون آموزشی بیمارستان - دانشکده ودانشگاه

  · انجام طرح های پژوهش در آموزش به صورت مشترک با بخش ها/گروه های بیمارستان در حیطه آموزش بالینی