تقویم برنامه آموزشی هفتگی مدون :

 

برنامه مدون آموزشی اساتید و فراگیران

آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری درسال 95

ایام هفته

عنوان آموزشی

گرداننده

مکان

گروه هدف

آموزشی

      هفته اول

 

شنبه

کلاس های توجیهی

روسای بخشها

سالن کنفرانس و

کلاس کتابخانه

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی( جدید)

یکشنبه

گزارش صبحگاهی

دکتررهام

سالن کنفرانس

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی

یکشنبه

 Case report

دکتر ثبوتی

بخش اطفال

کلیه فراگیران

دوشنبه

گزارش صبحگاهی

دکتر وقر دوست

سالن کنفرانس

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی

سه شنبه

گراند راند

دکتر سید حمید صالحی

بخشها

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی وکلیه پزشکان

چهارشنبه

گزارش صبحگاهی

دکتر موسوی مجد

سالن کنفرانس

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی

      هفته دوم

شنبه

ژورنال کلاب

 

گروه  پزشکان بیهوشی

سالن کنفرانس

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی وکلیه پزشکان

یکشنبه

گزارش صبحگاهی

دکتر کریمی

سالن کنفرانس

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی

دوشنبه

گزارش صبحگاهی

دکتر وقردوست

سالن کنفرانس

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی

سه شنبه

گراند راند

دکتر موسوی مجد

بخشها

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی وکلیه پزشکان

چهارشنبه

گزارش صبحگاهی

دکتر رهام

سالن کنفرانس

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی

    هفته سوم

 

شنبه

ژورنال کلاب مشترک با بیمارستان حضرت فاطمه(س)

گروه جراحان فوق تخصص

سالن کنفرانس

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی وکلیه پزشکان حضرت فاطمه (س) و این مرکز

 

کلاس های توجیهی

مسئول آموزش اینترنها

سالن کنفرانس

 

انترنها،

 

یکشنبه

گزارش صبحگاهی

دکتر رهام

سالن کنفرانس

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی

یکشنبه

 Case report

دکتر ثبوتی

بخش اطفال

کلیه فراگیران

دوشنبه

گزارش صبحگاهی

دکتر وقردوست

سالن کنفرانس

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی

سه شنبه

گراند راند مشترک با بیمارستان حضرت فاطمه(س)

گروه جراحان فوق تخصص

بخشها

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی وکلیه پزشکان حضرت فاطمه (س) و این مرکز

چهارشنبه

گزارش صبحگاهی

دکتر موسوی مجد

سالن کنفرانس

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی

  هفته چهارم

شنبه

مورتالیتی  وموربیدیتی

دکتر سید حمید صالحی

سالن کنفرانس

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی وکلیه پزشکان

یکشنبه

گزارش صبحگاهی

 دکتر کریمی

سالن کنفرانس

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی

دوشنبه

گزارش صبحگاهی

دکتر رهام

سالن کنفرانس

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی

سه شنبه

گراند راند

دکتر وقردوست

بخشها

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی وکلیه پزشکان

چهارشنبه

گزارش صبحگاهی

دکتر رهام

سالن کنفرانس

انترنها، رزیدنتهای

تخصصی و فوق تخصصی