تصویربرداری پزشکی 

مسئول فنی :

مسئول بخش : آقای محمود میرطاهری