آزمایشگاه

مسئول فنی :جناب آقای دکتر سید ابوذر حسینی 

                  سرکار خانم دکتر مهناز بهرامیان

مسئول بخش : آقای سعید متدین