اتاق عمل ترمیمی

سرپرستار اتاق عمل: سرکار خانم عشقی

 اتاق عمل دارای 4 تخت عمل و یک تخت عمل سرپایی است. تمامی اعمال جراحی سوختگی و جراحی ترمیمی در اتاق عمل این مرکز صورت می گیرد.
اتاق عمل در طبقه اول واقع شده است.

http://www2.bums.ac.ir/shares/pira/pira/1.jpg