بخش کودکان

 سرپرستار:پریسا زندیانی

 بخش کودکان در سال 1391 مورد بازسازی و بهره برداری قرار گرفت. این بخش دارای 17 تخت بوده و تمامی امکانات مورد نیاز جهت بستری کودکان تا سن 12 سال با درجات مختلف سوختگی و همچنین جهت اعمال جراحی ترمیمی را دارا می باشد.

 

بخش کودکان در طبقه منهای یک واقع شده است.
ملاقات در این بخش از طریق سالن مشاهده امکانپذیر می باشد.

 بخش زنان
   سرپرستار:معصومه ابراهیمی

بخش زنان در سال 1391 بازسازی شروع شد و در سال 1392 مورد بهره برداری قرار گرفت. این بخش مجهز به 17 تخت  با اتاق های مجهز به مانیتورینگ و تصفیه هوای مرکزی می باشد. ماموریت اصلی این بخش خدمات رسانی به بیماران دارای سوختگی و نیازمند جراحی های ترمیمی می باشد.


بخش زنان در طبقه منهای یک واقع شده است.
ملاقات در این بخش از سالن مشاهده امکانپذیر می باشد.

 
بخش مردان یک
سرپرستار: غلامرضا خانجانی

بخش مردان یک مجهز به 20 تخت است و امکان خدمات رسانی برای بیماران دارای سوختگی و نیازمند به اعمال جراحی ترمیمی دارا می باشد.
این بخش در طبقه اول واقع شده است.
ملاقات بیماران از طریق سالن مشاهده امکانپذیر می باشد.

 
 بخش مردان دو
سرپرستار: محبوبه مقیمی اتابک
بخش مردان دو مجهز به 22 تخت است و امکان خدمات رسانی برای بیماران دارای سوختگی و نیازمند به اعمال جراحی ترمیمی دارا می باشد.
این بخش در طبقه اول واقع شده است.
ملاقات بیماران از طریق سالن مشاهده امکانپذیر می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
بخش ترمیمی 
سرپرستار بخش : سرکار خانم زینت السادات اندی