جناب آقای دکتر علی اصغر کریمی 

سمت :مدیریت مرکز اموزشی و درمانی شهید مطهری 

مدرک تحصیلی :

مسئول مافوق : دکتر مصطفی ده مرده ئی / رئیس مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری 

شرح وظایف:

 

-مسئولیت نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان

-انتخاب مسئول مجرب و صالح در واحدهای مختلف بیمارستان

-          هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشمی و تاسیسات بیمارستان،بخشهای اداری،ماالی، ببالینی و پیراپزشکی

-          - شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره

-           تعیین خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان

-          تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان

-          تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد-راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان

-          نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها

-          ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی

-          اهتمام ویژه به اصول و شاخص های استاندارد ارزشیابی بیمارستان و بالا بردن این شاخص ها در جهت اعتبار بخشی بیمارستان 

-          ایجاد اتحاد و همدلی در بین مجموعه نیروی انسانی شاغل در بیمارستان