دکتر مصطفی ده مرده ئی

 فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

 شرح وظایف:

-نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرائی بیمارستان در قالب سیاستهای اتخاذ شده بعنوان اهداف و وظایف بیمارستان

-طرح ریزی مستمر برنامه ارائه خدمات آموزشی و درمانی با همکاری مسئولین در حوزه ستادی دانشگاه و گروههای آموزشی

-نظارت و سرپرستی امور درمان بیمارستان برابر مقررات تدوین شده

-نظارت و بررسی بر حسن اجرای وظایف و خدمات درمانی و پاراکلینیکی

-نظارت بر اجرای برنامه مدون و ابلاغی به منظور اطمینان از حسن انجام کار

-          ارزشیابی برنامه مدون و ابلاغی

-          هدایت کلیه واحدهای تحت سرپرستی برای تصحیح برنامه های اجرای کار در جهت اهداف و برنامه های تعیین شده

-          ایفای نقش رابط بین بیمارستان و دانشکده پزشکی