تاریخچه

 

   این مرکز درسال 1352 تحت عنوان بيمارستان سوانح و سوختگي توسط جمعيت آسيب ديدگان ازسوختگي بعنوان اولين مركزاصلي وتخصصي ارائه دهنده خدمات درماني به بيماران سوخته شروع به فعاليت كرد و درحال حاضر بعنوان يكي از مراكزآموزشي، درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ایران با بهره گيري ازوجود اساتيد فوق تخصص رشته جراحي پلاستيك و ترميمي و متخصصين جراحي عمومي و سايركادرآموزشي ورزيده علاوه برانجام امور درماني نسبت به ارائه آموزش دروس جراحيهاي سوختگي و ترميمي به دانشجويان، رزيدنتهاي تخصصي جراحي عمومي، طب اورژانس، دانشجويان پرستاري و پرستاران بيمارستانهاي مختلف ازسراسركشور كه به منظورفراگيري مباحث يادشده به اين مركز مراجعه مي نمايند، فعاليت دارد. اين بيمارستان داراي يكصدو سيزده تخت فعال و بخشهاي مختلفي است كه باتوجه به وضعيت خاص بيماران سوختگي، و بر اساس نوع و درجه آن در هر يك از بخش هاي مربوطه بستري و تحت درمان قرار ميگيرند.


   
مركز آموزشي درماني شهيد مطهري بعنوان بزرگترين مركز آموزشي درماني سوختگي كشور سالانه به بيش از سه هزار نفر بيمار بستري و بيش از ده هزار نفر بصورت سرپايي ارائه خدمات مي كند، و كليه اعمال جراحي سوختگي حاد و جراحي هاي ترميمي در اين مركز انجام مي شود و علاوه بر تهران سالانه پذيراي تعداد زيادي از هموطنان آسيب ديده از سراسر كشور است.

   همچنین جراحي هاي ترميمي سوختگي، راديولوژي و سونوگرافي، فيزيوتراپي، آزمايشگاه طبي، داروخانه روزانه، درمانگاه سوختگي ، درمانگاه ترميمي، درمانگاه عفوني، داخلي، روانپزشكي، ارتوپدي، بيهوشي و  كليه مشاوره هاي لازم در درمانگاهها از جمله اهم خدمات درماني است  كه در اين مركز برای بیماران دچار سوختگی ارائه مي شود.

 

   بیمارستان شهید مطهری در سال 1386 اقدام به بازسازي تعداي از بخش ها، اورژانس، اتاق عمل و تجهيز بخش ها به تجهيزات جديد در زمينه سوختگي كرد، قسمت كلينيك مشتمل بر كلينيك سوختگي، جراحي سوختگي و جراحي ترميمي نيز در سال 1386 مورد بهره برداري قرار گرفت. تاسيس مركز تحقيقات سوختگي در سال 1387 يكي از گام هاي مهمي است كه با ارائه برنامه هاي خود اميد است گام مهمي در زمينه پژوهش، تحقيق و ارتقاء سطح مراقبت و درمان بيماران دچارسوختگي برداشته شود.