سرکار خانم ریحانه مختاری 
مسئول دفتر بهبود کیفیت 

 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمان 

 دفتر بهبود کیفیت


دفتر بهبود کیفیت بیمارستان در سال 1389 تحت عنوان دفتر تعالی و حاکمیت خدمات بالینی فعالیت خود را آغاز نمود . در سال 1392 با تغییر نام به دفتر بهبود کیفیت ارتقاء یافته است همچنین کارشناسان متعهد و با تجربه در این واحد جذب و مشغول انجام وظیفه هستند.دفتر بهبود کیفیت فعالیت خود را در راستای استانداردهای اعتبار بخشی ادامه می دهد .کلیه مستندات مورد نیاز استاندردهای اعتبار بخشی در این دفتر تهیه و بازنگری و پایش می شود سپس مستندات با اعضای ریاست بیمارستان و به صورت ابلاغیه به کلیه واحدها تحویل داده می شود . دفتر بهبود کیفیت زیر نظر ریاست بیمارستان انجام وظیفه می نماید .

 

شرح وظایف

-نیاز سنجی در راستای ارتقا ء بهبود کیفیت خدمات و ارائه راهکار

-یکسان سازی و هماهنگی فعالیت های کمیته ها ی بیمارستانی

-مستند سازی و ارتقاء فرایند ها

-پایش داده های مدیریتی و آموزشی

-پایش داده های مراقبتی و بالینی

 

مختصری از فعالیت واحد:

تهیه و تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان

تهیه برنامه  عملیاتی سالیانه

برنامه ریزی جامع جهت استقرار نظام اعتبار بخشی در بیمارستان

پایش چگونگی پیشرفت استقرار نظام اعتبار بخشی در بیمارستان

پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان و پایش شاخص های کیفی مرتبط

تهيه و تدوين شاخص هاي  مورد نیاز مسئولان بيمارستان

ارتباط مستمر با مسئولان  بيمارستان در جهت رفع مشكلات

تهيه وتدوين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط

جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آماري نسبت به فعاليتهاي مربوطه

ایجاد هماهنگی بین بخشی

تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات كارشناسي علمي و كاربردي با مشاركت مديران بيمارستان

نظارت بر تشکیل منظم و مستمر کمیته های بیمارستانی

بررسی پیشنهادات ارائه شده از طرف پرسنل

بررسی و تدوین راهکارهای افزایش درآمد

بررسی و تدوین راهکارهای کاهش هزینه

پایش مستمر فعالیت ها

نظارت و ارزيابي عملكرد واحدها در زمينه مديريت بحران و حوادث غيرمترقبه

شرکت در جلسات و کنفرانسهای  مرتبط

برگزاری و تنظیم برنامه جلسات کمیته بهبود کیفیت

همکاری با مسئولین واحدها و بخش های مرکز در زمینه تنظیم و گرد آوری خط مشی واحدها و بخش ها

همکاری با مسئولین واحدها و بخش های مرکز در زمینه تنظیم و گرد آوری فرایند واحدها و بخش ها

همکاری با مسئولین واحدها و بخش های مرکز در زمینه تهیه الگوریتم فرایند واحدها و بخش ها