برنامه آموزش هفتگی ( کارورزان پزشکی(اینترنها) نیمه اول مرداد 95

 

روز

8.30-7.30

11-9

13-12

 

 

حضور کلیه فراگیران پزشکی

الزامی  می باشد

اطاق  پانسمان

اطاق  پانسمان

درمانگاه

 

اتاق عمل

کلاس

شنبه

ژورنال کلاب

کنفرانس مورتالیتی

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D حداقل دو نفر

A+B+C+D

دکتر رهام

دکتر عالی نزاد

درمانگاه پزشک عمومی

اتاق عمل

یکشنبه

 

 

گزارش صبحگاهی

گروه B

گروه C

گروه D

گروه Aحداقل دو نفر

A+B+C+D

دکتر رهام

دکتر عالی نزاد

درمانگاه پزشک عمومی

اتاق عمل

دوشنبه

 

گزارش صبحگاهی

 

گروه C

گروه D

گروه A

گروه B حداقل دو نفر

A+B+C+D

دکتر رهام

دکتر عالی نزاد

درمانگاه پزشک عمومی

اتاق عمل

سه شنبه

 

گراند راند

 

گروه D

گروه A

گروه B

گروه C حداقل دو نفر

A+B+C+D

دکتر رهام

دکتر عالی نزاد

درمانگاه پزشک عمومی

اتاق عمل

چهارشنبه

 

گزارش صبحگاهی

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

A+B+C+D

دکتر رهام

دکتر عالی نزاد

درمانگاه پزشک عمومی

اتاق عمل