جناب آقای علی مرجانی 

مسئول واحد سمعی بصری

 

شرح وظایف:

1- برقراری ارتباط با تمام واحدهای این مرکز به منظور آگاهی از نیازمندهای سمعی وبصری.

2- دریافت،نگهداری و استفاده از دستگاه های مختلف عکاسی و فیلمبرداری و موارد مختلف مربوط.

3- برگزاری و شرکت د رمجالس،محافل و مراسم های لازم عکسبرداری ، فیلمبرداری وصوتی تصویری در سالن کنفرانس.

4- عکسبرداری یا فیلمبرداری از موضوعات مختلف از جمله افراد،مکان ها،مدارک وغیره .

5- گزارش فعالیتهای انجام شده و موارد مورد لزوم برای تهیه عکس وغیره .

6- انجام فعالیتهای لازم در زمینه چاپ عکس وتهیه فیلم .

7- انجام فعالیتهای لازم درجهت نگهداری وبایگانی فیلم ها و عکس ها و ویرایش آنها.

8- انجام فعالیتهای لازم در جهت برگزاری کلاسهای آموزشی،راندها،کنفرانس های هفتگی عکس و فیلم آموزشی برای فراگیران پزشکی.

9- عکسبرداری و یا فیلمبرداری از بیماران حاد دراتاق پانسمان ها و اتاق عمل.

10- عکسبرداری از بیماران ترمیمی و ویرایش و جمع آوری آنها برای کلیه پزشکان مربوط.

11- انجام همکاری های لازم در جهت امور آموزشی و غیره ...............

12- انجام سایر امور مربوط.