چارت مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم ص

 

ریاست مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم ص

دفترپرستاری

روابط عمومی

حراست

بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی

دفتر تحقیق و توسعه

معاونت توسعه و برنامه ریزی منابع

امور مالي

ترخيص درآمد

امين اموال

حسابداري و امور مالي

واحدهاي پاراكلينيكي و توانبخشي

مهندسی بهداشت حرفه ای

بهداشت محیط

امور حقوقي

امور قراردادها

مددكاري

آمار و مدارك پزشكي

دفتر فني و تاسيسات

داروخانه

مهندسي تجهيزات پزشكي

فن آوری اطلاعات و HIS

انبار

کارپردازی

امور اداري و عمومي

نقليه

مخابرات

خدمات

تغذيه

لنژري

خياط خانه

كارگزيني

دبيرخانه

معاونت پژوهشي

مراكز تحقيقاتي

مركز توسعه و تحقيقات باليني

معاونت آموزشی

گروه هاي آموزشي

كتابخانه

سمعي و بصري

معاونت درمان

كميته هاي بيمارستاني

امور پزشكي قانوني

بخش هاي درماني

رسیدگی به شکایات

درمانگاه ها و کلینیک ها