مرکز درمانی، آموزشی و پژوهشی حضرت رسول اکرم (ص) به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی در کشور می باشد که با در اختیار داشتن تیمهای درمانی متخصص و مجرب، بخشهای بالینی تخصصی و فوق تخصصی و مراکز تحقیقاتی مجهز نسبت به تربیت دانشجویان، متخصصان و پژوهشگران آینده این کشور همپای سایر مراکز آموزشی، درمانی گام بر میدارد. این مرکز از اوان تاسیس همواره کوشیده است تا همراستا با جذب و تربیت نیروهای متخصص بالینی، نسبت به ترتیب پژوهشگران مجرب و متعهد نیز همت گماشته و با سازماندهی و راهبری طرحهای تحقیقاتی و همچنین تجهیز و سازماندهی مراکز تحقیقاتی پایه و بالینی به عنوان یکی از مراکز صادر کننده علم و تحقیق در کشور مطرح باشد. در این راستا، معاونت پژوهشی مرکز می کوشد تا با راهبری و سازماندهی صحیح و مبتنی بر مدیریت کیفیت فراگیر، راه را برای نیل به اهداف پژوهشی این مرکز و در نهایت ارتقای رتبه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران هموار سازد.

 

منشور معاونت پژوهشی مرکز  :

با هدف اجرای صحیح برنامه های معاونت پژوهشی مرکز، اصول و مبانی ذیل سرلوحه فعالیتهای این معاونت قرار خواهد گرفت:

الف) تبعیت از اصول و منشور اخلاقی و عملیاتی تعریف شده توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران

ب) همراستائی فعالیتهای پژوهشی معاونت پژوهشی با فعالیتهای مصوب حوزه محترم ریاست مرکز و همچنین سایر معاونتهای مرکز

ج) مشارکت و همکاری صمیمانه و همه جانبه با سایر معاونین و همچنین باسایر همکاران، پژوهشگران و متخصصان و تقویت روحیه همکاری و همیاری

د) ایجاد محیطی علمی و پژوهشی در مرکز و فضائی مناسب برای کلیه پژوهشگران و علاقمندان برای شرکت در فعالیتهای پژوهشی

و) بکارگیری صحیح و مدبرانه امکانات موجود در مرکز و استفاده بهینه از شرایط، امکانات و نیروها