بخش بستري سايكوسوماتيك

طبقه هفتم ساختمان حضرت محمد

رياست بخش : آقاي دكتر نصر اصفهاني

سرپرستار بخش: خانم شعباني

تعداد تخت ها: 13

تخصص مربوط به بخش:  

  بخش روان تني به درمان  آن گروه از بيماران مي پردازد كه عوامل روانشناختي نقشي در بروز تشديد و يا بهبود بيماريهاي جسمي دارد يكي از فعاليتهاي مهم اين بخش، ارائه خدمات مشاوره روان پزشكي و روانشناختي به بيماران بستري در بخشهاي ديگر بيمارستان مي باشد. اين بخش پيوند بسيار نزديكي با همۀ بخشها و درمانگاههاي بيمارستان دارد. در كنار فعاليتهاي اين بخش، درمانگاه سرپايي سايكوسوماتيك نيز در روزهاي يكشنبه فعاليت دارد. خدمات دارويي و غير دارويي درمانگاه سايكوسوماتيك و ساير بخشها و درمانگاهها توسط اساتيد و دستياران ارائه مي شود