وظایف معاونت آموزشی شامل حیطه های زیر می باشد:

1-       پایش فعالیت های آموزشی گروهها

2-       پایش عملکرد اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان

3-       پایش عملکرد فراگیران (فلو، دستیار، کارورز،  دانشجو)

4-       نظارت بر خرید و توزیع امکانات و تجهیزات آموزشی بیمارستانها و تجهیز پاویونها

5-       تشکیل شورای آموزشی بیمارستان

6-        برنامه ریز و مجري فعالیتهاي دفتر آموزش پزشكي(EDO)

7-       طراحی و مشاوره جهت تدوین طرحهای تحقیقاتی در زمینه آموزش

8-       نظارت و پایش عملکرد کتابخانه

واحد هاي تحت پوشش معاونت آموزش:

اهم فعاليت هاي معاونت آموزشي در سال 95-94

افتتاح دفتر توسعه آموزش (EDO)

طراحي ، راه اندازي و بارگذاري سامانه الكترونيكي مديريت آموزش

تهيه شناسنامه آموزشي بخشهاي باليني

تهيه ، تنظيم و بازنگري مستندات اعتباربخشي آموزشي بيمارستان

انتشار منظم برنامه جامع كاري و آموزشي كليه بخش هاي مركز به عنوان كتابچه  آموزش

تهيه و ارسال گاهنامه آموزشي به پست الكترونيكي اساتيد

برگزاري كارگاههاي آموزشي دستياران جديد الورود در ماه اول ورود به بيمارستان

ارزشيابي مهارتهاي ارتباطي كليه دستياران به روش360 درجه

راه اندازي سيستم آنلاين ارزشيابي هيئت علمي

تدوين برنامه عملياتي معاونت آموزشي

برگزاري كميته هاي منظم آموزشي ماهيانه

برگزاري كميته هاي مورتاليتي و موربيدتي ماهيانه( شامل: زير 59 ماهه ها ، تروما، احياء نوزاد، مرگ مادرو بقيه موارد )

برگزاري كميته رفتار حرفه اي دستياران موردي

نياز سنجي كارگاه هاي توانمند سازي اساتيد

كنفرانس هاي بيمارستاني داراي امتياز بازآموزي

 برگزاري كارگاههاي مهارات ارتباطي ، گواهي نويسي ، پرونده نويسي ، نسخه نويسي (كارورزان) در سال 94

توزيع و تكميل فرم ارزشيابي هئيت علمي توسط فراگيران (under graduate -post graduate)، همكاران و  مسئولين درسال 94

پايش و بازخورد نتايج ارزشيابي به همكاران هيئت علمي در سال95

تقدير از نفرات برتر هر گروه در روز پزشك

توزيع و تكميل فرم ارزشيابي كمي وكيفي محيطهاي آموزشي (گزارش صبحگاهي ، درمانگاه ، راند آموزشي )

 

تهيه پمفلت هاي آموزشي براي بيماران

تهيه و تدوين log book براي گروه هاي آموزشي

ارزيابي هفته اي پرونده هاي بيماران بستري بيشتر از پنج  در كليه بخش ها و ارائه آمار به رئيس بخش جهت بررسي

.همكاري در ارائه و انجام طرح هاي پژوهش در آموزش

مجهز سازي كليه درمانگاهاي مركز به كامپيوتر و سيستم هاي  Pax, HISو اسكن  پرونده هاي سرپايي براي استفاده دستياران

برقراري سيستم تايپ خلاصه پرونده در گروه داخلي  توسط دستياران

همكاري در برگزاري بازآموزي ها

برقراري جلسات منظم با دستياران ارشد همه گروه ها جهت ارزيابي و حل مشكلات آنها

برقراري جلسات ارزيابي بخش ها با كارآموزان و كارورزان