روزهاي  هفته

 

گزارش صبحگاهي

 

 

راند آموزشي بخش

10-8

 

درمانگاه صبح

13-10

 

اتاق عمل عصر

17-14

 

مشاوره

 

كلينيك ويژه

17-14

 

 

ليزر صبح

13-9

 

ليزر عصر

17-14

شنبه

--

در گردش اساتيد

دكتر عاطفي

دكتر روحاني نسب

دكتر عاطفي

    دكتر قاسمي

دكتر مهران

دكتر گودرزي

يك شنبه

--

--

 

دكتر زمانيان

 

دكتر قاسمي

دكتر زمانيان

دكتر گودرزي

 

دكتر قاسمي

دكتر روحاني نسب

دوشنبه

--

--

 

دكتر قاسمي

--

دكتر قاسمي

دكتر قاسمي

 

دكتر عاطفي

 

دكتر گودرزي

سه شنبه

--

--

دكتر مهران

دكتر گودرزي

دكتر مهران

دكتر روحاني نسب

دكتر گودرزي

دكتر روحاني نسب

 

دكتر قاسمي

چهارشنبه

--

--

دكتر گودرزي

 

--

دكتر گودرزي

دكتر گودرزي

دكتر زمانيان

دكتر قاسمي

پنج شنبه

--

--

دكتر روحاني نسب

--

دكتر روحاني نسب

--

 

--

دكتر روحاني نسب