روز

نام اساتيد

گزارش صبحگاهي

راند آموزشي بخش

درمانگاه صبح

درمانگاه عصر

مشاوره

شنبه

دكتر مهدي نصر اصفهاني

شنبه /سه شنيه/چهارشنبه

شنبه /سه شنيه/چهارشنبه

يكشنبه

---

شنبه/يكشنبه/سه شنيه/چهارشنبه

يكشنبه

دكتر ميرفرهاد قلعه بندي

شنبه /يكشنبه/چهارشنبه

شنبه /يكشنبه/چهارشنبه

سه شنبه

---

---

سه شنيه

دكتر عاطفه قنبري جلفايي

شنبه /سه شنيه/چهارشنبه

شنبه /سه شنيه/چهارشنبه

يكشنبه

يكشنبه

شنبه/يكشنبه/سه شنيه/چهارشنبه

چهارشنبه

دكتر بهنام شريعتي

يكشنبه /سه شنيه/چهارشنبه

يكشنبه /سه شنيه/چهارشنبه

شنبه

چهارشنبه

---