برنامه آموزشی بیمارستانی دستیاران طب اورژانس مردادماه سال 1395

 

تاریخ

محل برگزاری

برنامه ساعت اول

8:30- 9:30

برنامه ساعت دوم(سال 2)

9:30- 10:15

برنامه ساعت سوم (سال 1)

10:30- 11:15

سخنرانی اساتید

11:15-12

دستیار سال دوم

دستیار سال یک

دستیار سال یک

معرفیcase

lecture

۵/۵/۹۵

بیمارستان رسول اکرم(ص)

Case presentation

استاد مسئول: دکتر مفیدی

بررسی گایدلاین درمان فیبرینولیتیک در CVA

استاد مسئول: دکتر مهشیدفر

۱۰ الکتروکاردیوگرام مهم در اورژانس

استاد مسئول: دکترسعیدی

دکترزارع

دکتر وحدت*

دکترابراهیمی

دکتر برقعی

12/۵/۹۵

بیمارستان ۷ تیر

Case presentation

استاد مسئول: دکتر امیری

تشخیص شوک در اورژانس

استاد مسئول:دکترحسینی

۳ سناریوی درمان آنتی بیوتیکی در اورژانس

استاد مسئول:دکترتوکلی

دکتر یاسین زاده

دکتر میرزاپور*

دکتر داعی

دکتر اثنی­عشری

19/۵/95

بیمارستان فیروزگر

 

Case presentation

استاد مسئول: دکتر مصدق

۳ سناریوی RSI

استاد مسئول:دکتر چهاردولی

فلج صعودی در اورژانس

استاد مسئول:دکتر رضایی

دکتر محمدی

دکترگل فیروزی*

دکترامیرصدری

دکتر صالح پور

26/5/95

بیمارستان رسول اکرم(ص)

Case presentation

استاد مسئول: دکتر حافظی مقدم

عوارض اورژانسی در بدخیمی ها

استاد مسئول: دکتر شاکر

ترانسفیوژن خون در اورژانس

استاد مسئول: دکتر الچیان

دکترشاکر

دکتروصولی پور*

دکتر حسن پور

دکتر ساروی