شرح وظایف مسئول دفتر توسعه آموزش پزشكي

دفتر توسعه آموزش زير نظر معاونت آموزشي  مجتمع به عنوان مرکزی پویا و کانون تبادلات فکری و عملی در جهت تصمیمات عملی در زمینه برنامه های آموزشی  دارای شرح وظایف زیرمی باشد:

  • همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
  • همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرایندهای آموزشی در مجتمع
  • ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش
  • ارائه مشاوره در زمینه های مختلف فرایند یاددهی یادگیری ، اجرای روشهای نوین آموزشی و ارزشیابی به بخش هاي آموزشی و اعضای هیئت علمی مجتمع
  • شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی مجتمع