نام واحد:  برونكوسكوپي

نام مسئول واحد:اعظم سرآمد

مشخصات مكاني واحد: مركز تحقيقات ريه طبقه هفتم

شماره تماس: 64352271

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

1-برونكوسكوپي با نمونه

2-برونكوسكوپي تشخيصي