نام واحد: آسيب شناسي گفتار ، صدا و بلع ( گفتار درماني)

نام مسئول واحد: آقاي رامين محسني

مشخصات مكاني واحد:طبقه هفتم ساختمان شماره 1

شماره تماس: 64352570

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

ارائه ارزيابي ، مشاوره و درمان اختلالات مربوط به گفتار ، صدا وبلع