نام واحد:  كاردرماني

نام مسئول واحد: آقاي سعيد رجبي

مشخصات مكاني واحد: ساختمان سيدالشهداء (شماره 1) طبقه 7

شماره تماس: 64352579

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

شامل 4 اتاق درماني مي باشداتاق اسپيلنت ، اتاق ارزيابي و مديريت و اتاق درمان نورولوژي و cp 

 تواناييها و قابليتهاي بيمار را توسط مشاهده، مصاحبه و ارزيابيهاي رسمي و تخصصي، سنجيده و آن را تحليل مي كند.

براي هر بيمار پرونده اي تشكيل مي دهد و اطلاعات زير را در آن درج مي نمايد: اطلاعات فردي و تاريخچه بيماري، ارزيابيهاي انجام شده، اهداف و برنامه درماني، گزارشات روزانه و نهايي

برنامه هاي مختلف درماني از جمله پيشگيري، درمان، بازآموزي و توانبخشي را با استفاده از تكنيكهاي تخصصي و فعاليتها و تمرينات مناسب و نيز با به كارگيري تجهيزات مربوطه، به اجرا مي گذارد.

  برنامه هاي مداخله اي را بر اساس نيازهاي بيمار در فعاليتهاي خود مراقبتي، فعاليتهاي روزمره زندگي، كار و اوقات فراغت، به اجرا مي گذارد.

  تراپيست كاردرماني به عنوان عضوي از تيم درماني، اهداف و برنامه هاي مراقبتي مخصوص را فراهم و تنظيم مي نمايد. همچنين با ساير اعضاي تيم و پزشك معالج، تبادل نظر نموده و در ارتباط است.

برنامه هاي ارتقا سلامت، مشاوره و توصيه هاي لازم به منظور پيشگيري از ناتوانيها و به حداكثر رساندن عملكرد مستقل در تمامي فعاليتهاي زندگي، را به بيمار ارائه مي كند.

در صورت نياز بيماران، نحوه استفاده از انواع وسايل كمكي را آموزش داده وبر حسب وضعيت بيمار، براي وي اسپلينتهاي خاصي را تجويز، طراحي و مي سازد.

 جهت ارتقا سطح علمي و عملي درمان خود، كوشا بوده و در جلسات لازم شركت مي نمايد.

بر عملكرد كاركنان تحت سرپرستي، نظارت كرده و در صورت لزوم آنها را راهنمايي نموده و آموزش مي دهد.

  بر نحوه پذيرش بيماران و عملكرد منشي بخش نظارت دارد

 كاركنان تحت سرپرستي خود را ارزشيابي نموده و در صورت لزوم از روشهاي تشويقي و تنبيهي تحت اختيار خود، استفاده مي نمايد

شيفتهاي كاري پرسنل خود را تنظيم نموده و بر برنامه مرخصي و حضور كاركنان تحت سرپرستي نظارت دارد.

 به شكايت مراجعين و پرسنل رسيدگي نموده و جهت حل مشكل، آنها را بررسي مي نمايد.

  مواد مصرفي بخش كاردرماني را پيش بيني و برآورد نموده و درخواست تحويل و يا خريد آنها را به واحدهاي ذيربط مي فرستد

درخواست خريد تجهيزات و وسايل مورد نياز بخش كاردرماني را تنظيم نموده و به واحدهاي ذيربط مي فرستد.

 بر حفظ تجهيزات و وسايل موجود در بخش كاردرماني، نظارت مي نمايد

  در جلسات لازم شركت نموده و در انجام امور مطابق با دستور سرپرست، حداكثر تلاش خود را مي نمايد.