نام واحد:  فيزيوتراپي

نام مسئول واحد:خانم زهرا متحمليان

مشخصات مكاني واحد: طبقه هفتم  ساختمان سيدالشهداء

شماره تماس: 64352575

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

خدمات بهداشتي

1- مدرسه كمر وگردن 2-تمرين درماني دربيماران استئوپروز 3- كارگاه بهداشت كار با كامپيوتر از ديدگاه فيزيوتراپي4-مدرسه زانو5- كارگاه ارتقاء سلامت 6-تمرينات عمومي تاي چي چوان براي كليه پرسنل

خدمات درماني

واحدهاي مختلف بخش  فيزيوتراپي  :

1- مشاوره فيزيوتراپي

2-Systemic  Musculoskeletal assessment      

3-Systemic  Neuro Muscular assessment

4-Postural assessment

5-الكتروتراپي

6-مكانوتراپي

7-ليزرتراپي

8-هيدروتراپي

9-تمرين درماني

10-مانوال تراپي(موبيليزاسيون،مانيپولاسيون،.....)

11-Taping    (درمان  با تيپ)

12-Dry needling-(طب سوزني فيزيوتراپي)

13-اصلاح راستاي بدن (اصلاح پاسچر)

14-فيزيوتراپي بيماران بي اختياري دفع

15- gait training

16-Back training

17-Balance training

فيزيوتراپي در بيماران بستري شامل،

 مشاوره فيزيوتراپي، فيزيوتراپي تنفسي،تمرين درماني،CW  ،Out of bed             , gait        training  و در بخش هاي  زير انجام ميگردد:.

 ارتوپدي،نورولژي ، نوروسرجري ،زنان ، كودكان ،داخلي وريه  ،آي-سي يو،جراحي ،و ساير بخشها

 ( انعکاس واضح و مختصر از الزامات یک شغل که به صراحت گفته می شود فرد چه وظایفی دارد در واقع  شامل هر کاری که بیمارستان بر عهده فرد می گذارد.)

 1-همكاري  با دانشجويان

2-راهنمايي به دانشجويان

3-شركت در جلسات بخش

4-حضور در شيفت هاي نوروزي وشيفت هاي تعريف شده

5-تعامل با همكاران

6-مراقبت و نگهداري از تجهيزات