نام واحد:  تصوير برداري

نام مسئول واحد: دكتر كاوه صميمي

مشخصات مكاني واحد: طبقه همكف ساختمان شماره 1 

شماره تماس: داخلي 64352576    ،‌ مستقيم : 66555449، 64352576

 

ام آر آي :

 

 

تهيه گزارشات پزشكي

در ابتدا تهيه گزارش توسط متخصصين و رزيدنت هاي راديولوژي

تايپ گزارشات توسط تايپيست ها

تحويل گزارش به بيمار توسط پرسنل بايگاني

 

انجام امورات بيمه اي

چك كردن پرونده هاي بيماران بستري كه توسط حسابداري در اختيار بخش قرار ميگيرد توسط پرسنل داراي تخصص بيمه و تحويل آن به حسابداري

چك كردن نسخ سرپايي و آماده نمودن براي تحويل به سازمان هاي بيمه گر توسط پرسنل داراي تخصص بيمه و تحويل آن به حسابداري

 

ارائه خدمات آموزشي توسط اساتيد هيات علمي به رزيدنت ها

برگزاري جلسات و كلاس هاي آموزشي

برگزاري كنفرانس ها و سمينار ها آموزشي