نام واحد:  اديومتري(شنوايي سنجي)

نام مسئول واحد: حسام الدين امام جمعه

مشخصات مكاني واحد: طبقه دوم ساختمان شماره 2 سيد الشهدا

شماره تماس: 64352461و64352462

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

 اين واحد شامل 3 اطاق اديومتري كابين وپري كابين با 3 دستگاه اديومتر و 2 دستگاه تمپانومتر  مي باشد و همچنين 2 اطاق مخصوص تستهاي الكترروفيزيوليژيك با 2 دستگاه ABR  و 1 دستگاه OAE و 1 دستگاه پوسچروگرافي و 1 دستگاه VEMP  و ASSR و سيستم مربوط به كاشت حلزون شنوايي ؛ يك اطاق پذيرش ويك كلاس درس 45 نفره دارد .

كليه آزمونهاي شنوايي رفتاري والكتروفيزيولوژيك در اين دپارتمان قابل انجام مي باشد . از جمله  سيستم هاي منحصر به فرد اين واحد  آزمون پوسچروگرافي مي باشد و كليه آزمونهاي تعادلي استاتيك ودايناميك دراين دپارتمان قابل اجرا مي باشد .

از ديگر فعاليتهاي شاخص در اين واحد علاوه بر انجام آزمونهاي درخواستي توسط پزشكان داخل وخارج بيمارستان ، پذيرش و خدمات مربوط به بيماران كاشت حلزون شنوايي است.درحال حاضر تاكنون بيش از 3700 بيمار دراين مجتمع با مديريت اين واحد مورد عمل كاشت حلزون قرار گرفته اند .

انجام امور تحقيقاتي و پژوهشي از ديگر فعاليتهاي شاخص اين دپارتمان مي باشد . بصورتيكه تاكنون بيش از 50 مقاله چاپ شده در ژورنالهاي خارجي بصورت مستقيم توسط اين واحد صورت گرفته وهمچنين ارائه مقالات ونتايج فعاليتها برروي بيماران همواره در كنگره هاي داخلي وخارجي صورت مي پذيرد .

انجام آزمونهاي الكتروفيزيولوژيك حين عملهاي جراحي گوش وگلو وبيني ( مونيتورينگ حين عمل ) مانند عملهاي كاشت حلزون شنوايي عملهاي كاشت الكترود در ساقه مغزي برداشتن تومورهاي عصب 8 و غيره نيز از ديگر فعاليتهاي اين دپارتمان مي باشد .

تدريس دروس و واحدهاي شنوايي شناسي به كليه دانشجويان در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد ، استجري ، اينترني ، رزيدنتي نيز بصورت برنامه ريزي شده در طول سال انجام مي گردد.

همكاري نزديك با بخش گوش وگلو وبيني و مركز تحقيقات گوش وگلو وبيني و جراحي سر وگردن همواره در طي اين سالها وجود داشته بصورتيكه تفكيك اين فعاليتهاي غير ممكن مي باشد .