نام واحد:  آزمايشگاه

مسئول فني  : دكتر عليرضا صادقي پور (پاتولوژيست و هيات علمي دانشگاه)

سوپروايزر: آقاي حميدرضا مجتهدي ديبا

مسئول كنترل كيفي  : دكتر علي زارع ميرزايي (پاتولوژيست و هيات علمي دانشگاه)

مسئول آموزش و كنترل مستندات : خانم مريم تقي دوست (كارشناس آزمايشگاه)

مشخصات مكاني واحد: آزمايشگاه شامل 2 واحد:1-آزمايشگاه مركزي واقع در طبقه ي چهارم و 2-آزمايشگاه اورژانس در طبقه ي اول مي باشد.

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده: بخشهاي آزمايشگاه  مركزي شامل:پذيرش-نمونه گيري-بيوشيمي-هماتولوژي-هورمون ميكروب شناسي-سرولوژي-ايمونولوژي-انعقاد-آناليز ادرار و انگل شناسي-پاتولوژي - واحد كنترل مستندات و مديريت مي باشد.

آزمايشگاه اورژانس نيز شامل بخشهاي : پذيرش و نمونه گيري اورژانس -بيوشيمي-هماتولوژي-آناليز ادرار و انگل شناسي -انعقاد و واحد بانك خون مي باشد.

آزمايشگاه اين مركزمجهز به جديدترين تجهيزات و تكنيكهاي روز دنيا شامل :

 

1- بیو شیمی : اتوآنالایزرهای Hitachi902 - BT 3000 - Selectra - وMicro light ardy  آنالایزرهای IMS-ISE و Easy lyte

2- هماتولوژی : Fulldiff و XS500i - XP300 - Sysmex kx21 و ESR اتوماتیک

3- انعقاد : کوآگولامتر ELITE

4- هورمون : ECL ، گاماکانتر و کروز

5- پاتولوژی : دستگاه پردازنده بافت Coald Plate - Dispanser - Tissue processor - میکروتوم - فروزن - Tissue Float

6- اورژانس : الایزای تمام اتوماتیک Vidas PC - دستگاه های اندازه گیری گازهای خون شامال : GEM و Technomedia

 

اين مركز در آزمايشگاه مركزي از ساعت 12 - 7:30  پذيراي مراجعين محترم بوده  و در آزمايشگاه اورژانس به صورت شبانه روزي درسه شيفت صبح-عصر و شب آماده ي خدمت رساني مي باشد.