بخش  زنان وزايمان

طبقه     سوم  ساختمان حضرت محمد

رياست بخش : دكتر ابوالفضل مهدي زاده

سرپرستار بخش : خانم موسوي

تعداد تخت : 39

تخصص هاي مربوط به بخش:

اين بخش  غير از بيماران  بخش از سرويس هاي  مختلفي مانند نورولوژي، نوروسرجري، داخلي (ريه ،غدد،گوارش) ارتوپدي ، زنان ،ايمنولوژي  نيز پذيرش دارد ، البته فقط بيماران خانم را ميپذيرد. بيماران ارتوپدي  كه نياز به تعويض  مفصل دارند ، حتما بايد  مشاوره  دندانپزشكي ،  پزشكي  قانوني ، ريه ، قلب داشته باشند . اكثر  بيماران  ديگر كه نياز به عمل جراحي  دارند بايد مشاوره پزشكي قانوني را حتما داشته باشند . بيماران  معمولا بعد از آموزش هاي  لازم و توصيه  هاي  مصرف دارويي لازم از بخش  ترخيص ميشوند .

تلفن تماس:64352434و64352435