بخش چشم

طبقه     همكف      ساختمان حضرت محمد

رياست بخش : دكتر خليل قاسمي فلاورجاني

سرپرستار بخش : خانم ربيعي

تعداد تخت : 37

تخصص هاي مربوط به بخش: 

در اين بخش بيشتر عمل هاي كاتاراكت و  تاري ديد ،اپتيك نوراپتيك، زخم قرنيه و درمان هاي دارويي و جراحي هاي چشم ، پيوندها، و به غير از بيماران چشمي بيماراني از جمله بيماران  تومور مغزي و ديسك كمري يا شانت گذاري از بيماران مغزو اعصاب و يا كيس هاي مانند كيس هاي جراحي و كيس ENT و بيماران غدد كه جهت درمان دارويي مراجعه ميكنند و بيماران سرويس ريه و آسم و حتي بيماران سرويس ارتوپدي انواع شكستگي ها و خارج نمودن پلاتين و سرويس قلب و سرويس خون نيز بستري ميشوند . به صورت سرجمع به غير از بيماران بخش زنان وزايمان و بخش هاي اطفال بيماران همه سرويس ها پذيرش ميشوند.

تلفن تماس:64352139و64352470و64352471