بخش جراحي  مغز و اعصاب و ICU  اعصاب

طبقه   اول        ساختمان  امير المومنين

رياست بخش : دكتر مهدي مقدسي - دكتر فريد كاظمي

سرپرستار بخش : خانم نقدي

تعداد تخت : 39 مغزو اعصاب - 6 تخت ICU  اعصاب

تخصص هاي مربوط به بخش:ICU مغز و اعصاب:در اين بخش بيشتر بيماران جراحي مغز و اعصاب بستري ميشوندكه معمولا بعد از  عمل نياز به ICU دارند مانند بيماران Brain tumor  و بيماران Elective و غيره كه نياز فوري بهICU دارند.مغز و اعصاب:اين بخش  همانند يك  بخش ICUسيار ميباشد، در اين بخش غير از بيماران نورسرجري و نوروجري سرويس ديگري بستري نمي شود.بيشتر بيماران  جراحي اعصاب بستري  هستند قبل از  عمل اين بيماران، بيمار به پاراكلينك هاي مختلف از جمله اكو،  نوار مغزي و غيره  فرستاده ميشود و بعد از عمل فيزيوتراپي و غيره انجام ميگيرد و بيماران  استروتاكسي نيز در سرويس بيماران جراحي اعصاب بستري ميگردد.بيماران جراحي مغز و اعصاب قبل از عمل نياز به مشاوره  هاي مختلف  ، مانند قلب -غدد- PFT - ريه - بيهوشي و پزشكي قانوني دارند. (بيماران ديابتي نياز به  سرويس مشاوره هاي ديگر نيز دارند)، بيماران BRAIN TUMOR   حتما نياز به  مشاوره چشم و پريمتري دارند.بيماران نورولوژي مانند MS، تشنج ، پاركينسون ، CVA و نوروفيبروما  و غيره ميباشند كه معمولا نياز به عمل  جراحي ندارند  . غير از بيماران پاركسينوني و بيماراني كه نياز به  بيوپسي عضله دارند  نيز توسط  پزشكان جراحي عمومي بيوپسي مي شوند.

تلفن تماس:64352480و64352481و64352482