بخش  جراحي  2

طبقه  سوم       ساختمان حضرت محمد

رياست بخش : دكتر مصطفي حسيني

سرپرستار بخش : خانم بهزادي

تعداد تخت : 43

تخصص هاي مربوط به بخش:در اين بخش  غير از بيماران  زنان و زايمان ،بيماراني از سرويس  هاي  مختلف  داخلي  از  جمله  ريه ، قلب و عفوني  ، نورولوژي ، نوروسرجري ، آلرژي ، ارتوپدي (معمولا خانم) ، سرويس جراحي مانند لاپاراسكوپي ، كلوركتال ،سروگردن ، توراكس ، عروق  و سرويس هاي عمومي وحتي دهنده پيوند كليه در اين دو بخش بستري ميشوند . بيمار  بعد از  ويزيت پزشك مربوطه  اگر نياز  به  مشاوره  داشته باشد انجام مي پذيرد ودرصورت نياز به اتاق عمل آموزشها ي لازم قبل و بعد از  عمل  به بيماران داده  ميشود . در هنگام  ترخيص  بيمار آموزش هاي  لازم در  جهت  پانسمان زخم  به بيماران  داده ميشود.

تلفن تماس:64352314و64352318