بخش جراحي يك

طبقه سوم     ساختمان حضرت محمد

رياست بخش : دكتر مصطفي حسيني

سرپرستار بخش : خانم عزيزي

تعداد تخت : 42

تخصص هاي مربوط به بخش:

در اين بخش  از  كليه  سرويس ها غير از زنان و زايمان  پذيرش بيمار دارد .معمولا اكثربيماران اين بخش را بيماران داخلي  ريه و داخلي گوارش  ميباشند و ازسرويسها هاي  جراحي ، جنرال  ، آلرژي ، جراحي مغز و اعصاب و ENT و چشم پذيرش بيمار داريم . بيمار بعد از بستري شدن  به سرويس مربوطه جهت  ويزيت و معاينه بيمار اطلاع داده ميشود تا  اقدامات لازم از جمله آزمايش و مشاوره و پروسرجرهاي  مختلف روي بيمار انجام  ميپذيرد . بيمار با صلاحديد اتند يا رزيدنت مربوطه  دستور ترخيص ميگيرد .

تلفن تماس:64352432و64352433