بخش  اورژانس

طبقه    اول     ساختمان سيد شهدا

رياست بخش : دكتر داوود فارسي

سرپرستار بخش : خانم خليلي

تعداد تخت : 53

تخصص هاي مربوط به بخش:

در اين  بخش بيماراني از جمله بيماران ترومايي ، هد تروما، مولتيپل تروما، چاقو خورده ،مسموميت ، كاهش سطح هوشياري- رنال كوليت ، آپانديس، شكم حاد ، زايمان ، مرحله پاياني زندگي (End       stage)  ، گوش ،چشم ، Brain      Tumor  و غيره بستري ميشوند ، پذيرش بيماران از بيمارستان هاي ديگرنيز انجام مي پذيرد و بعد از پذيرش  هر سرويسي  مشاوره هاي بيمار  مانند مشاوره نوروسرجري  ، جراحي ، ارتوپدي  و غيره  توسط پذيرش بيمارستان از بخش هاي مربوطه انجام ميگيرد و در صورت داشتن تخت خالي بيمار به سرويس مربوطه منتقل ميگردد.

تلفن تماس: 644352748و64352222و64352223و64352224