بخش  ارتوپدي

طبقه   اول   ساختمان حضرت محمد

رياست بخش : دكتر حسين فراهيني

سرپرستار بخش : خانم مهدي آزاد

تعداد تخت : 46

تخصص هاي مربوط به بخش:

معمولا در اين بخش مشاوره  هاي لازم جهت بستري شدن بيمار را انجام ميدهند ودر صورت داشتن عمل جراحي آزمايش خون و OK قلبي ، بيهوشي ،مشاوره ، رزو خون در صورت نياز ، SHAVEبيمار ، دارو ، رگ گيري انجام ميگيرد . در صورت داشتن عمل جراحي بيمار را به اتاق عمل تحويل داده و بعد از عمل با مراقبت هاي لازم در داخل بخش  و ويزيت هاي روزانه دكتر  و زخم بيماران هر روز توسط پزشك چك مي گردد و در مواقع ترخيص  بيماران آموزش هاي لازم را به بيماران داده مي شود . عمل هاي از جمله  شكستگي ها واكثرا عمل هاي زانو و لگن و دست انجام مي گيرد .

غير از بيماران سرويس ارتوپدي از سرويس هاي داخلي،  جراحي ، جراحي مغز واعصاب، روان پزشكي نيز بستري ميشود.

تلفن تماس: 64352341و64352342و64352343