بخش  PICU

طبقه  چهارم   ساختمان حضرت محمد

رياست بخش : دكتر ناهيد رحيم زاده

سرپرستار بخش : خانم محمدي

تعداد تخت : 7

تخصص هاي مربوط به بخش:

بيماران  اين بخش يا  مستقيم از  طريق  اورژانس  بعد از  ترياژ شدن  فرستاده مي شوند، يا بيماران بدحال بدون ترياژ پذيرش ميگردند ،كه در داخل  بخش كارهاي  لازم جهت بيمار انجام  ميپذيرد ، مانند رگ گيري ، خون گيري ، ويزيت ،مشاوره، دستورات  لازم   پزشك مربوطه  انجام ميگيرد ، جهت  هر بيمار همراه داشتن يك رزيدنت يا اينترن مربوطه الزامي  ميباشد . تخت  هاي  مربوط حتما با هماهنگي  اتند يا رزيدنت اطفال  به سرويس هاي جراحي ، جنرال ، ارتوپدي، داخلي ، چشم ، جراحي اعصاب  داده ميشود .ميانگين سني  بيماران اين بخش معمولا از  يك ماهگي تا 14  سالگي ميباشد . در اين بخش غير از 6 تخت  يك اتاق  ايزوله با يك تخت  در حال خدمات رساني  ميباشد. بيماران  اين بخش معمولا بعد از بهبودي  به بخش  كودكان منتقل  ميشوند و از بخش كودكان  ترخيص  ميگردند.

تلفن تماس:64352431و64352427