نام درمانگاه صبح:درد

اسامي اساتيد:دكتر ايماني،دكترآل بويه،دكتررحيم زاده،دكترانتظاري

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از پنج شنبه و جمعه ها از ساعت 8صبح تا13ظهر

مكان قرارگيري:طبقه سوم ساختمان شماره يك

شماره تماس:64352565