نام درمانگاه صبح:كلينيك خواب

اسامي اساتيد:توسط كارشناس مربوطه انجام و توسط دكتر قلعه بندي گزارش انجام ميپذيرد

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه از ساعت 8 تا 13 ظهر پذيرش مي شود.

مكان قرارگيري:طبقه هفتم ساختمان حضرت اميرالمومنين

شماره تماس:64352376